โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประวัติโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

 

           โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยม  ประจำตำบลสังกัดกรมสามัญศึกษา   ตั้งอยู่เลขที่  498  ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2522  รับนักเรียนแบบสหศึกษา  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2522  จำนวน  2 ห้องเรียน   มีนักเรียนชาย   60  คน  นักเรียนหญิง  41  คน   รวมมีนักเรียน  101  คน  และได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดโสภณวนารามเป็นสถานที่เรียน  โดยทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้ นายจำนง  ไชยรัตน์  อาจารย์ 1โรงเรียนแกลง “ วิทยสถาวร “  มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ต่อมาชาวบ้านตำบลมาบตาพุดเห็นความสำคัญของการศึกษา  ได้ร่วมใจกันบริจาคเงิน  โดยผ่านคณะกรรมการโรงเรียน  มีกำนันเทศ  อินบัว  เป็นประธานและได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินของ นายพัน  โสภณ ที่บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน จำนวน  32  ไร่  1  งาน  -  ตารางวา  พร้อมสร้างบ้านพักนักการภารโรง อีกจำนวน  1  หลัง  สนามบาสเกตบอล  บ่อน้ำ  รั้วลวดหนาม  และติดตั้งไฟฟ้าบริเวณโรงเรียน

            เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จ  จึงได้ย้ายที่เรียนจากศาลาการเปรียญจากวัดโสภณวนารามมาเรียนที่แห่งใหม่  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2522  นับเป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน

ปี  พ.ศ. 2522

กรมสามัญได้จัดงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  120,000  บาท

ปี  พ.ศ. 2523

กรมสามัญได้จัดงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  188,000   บาท

ปี  พ.ศ. 2524     

กรมสามัญได้จัดงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216 ค (ครึ่งหลัง)
8  ห้องเรียน  เป็นเงิน   1,850,000   บาท

ปี  พ.ศ. 2525     

กรมสามัญได้จัดงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216 ค (ครึ่งหลัง) 
8  ห้องเรียน   เป็นเงิน   2,046,184   บาท

ปี  พ.ศ. 2528

กรมสามัญได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
เข้าโครงการโรงเรียน มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  (มพช. 2) รุ่นที่  4 

ปี  พ.ศ.  2529    

กรมสามัญได้จัดงบประมาณก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ตามโครงการฯเป็นเงิน  4,295,800  บาท  ประกอบด้วย

     1.  อาคารเรียนชั้นเดียว จำนวน  5 ห้อง  ประกอบด้วย 

           -   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์   2  ห้อง  (พร้อมห้องเตรียมวิทย์)

           -   ห้องสมุด  1  ห้อง

           -   ห้องเรียนศิลปะ  1  ห้อง

           -   ห้องพักครู  1  ห้อง 

      2. โรงฝึกงานทั่วไป จำนวน  3  ห้อง  (3 หน่วย) ประกอบด้วย

            -   อุตสาหกรรม

            -   เกษตรกรรม

            -   คหกรรม

       3.  ถังน้ำฝน แบบ ฝ  33   จำนวน  1  ชุด  (3 ใบ)

       4.  ปรับปรุงบริเวณ

        และยังจัดงบประมาณให้อีก  571,000  บาท  ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนวิชาต่าง ๆ ด้วย

ปี พ.ศ. 2533

โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา  2533

ปี พ.ศ. 2534   

โรงเรียนไดรับคัดเลือกจากกรมสามัญให้เป็นโรงเรียนพัฒนาห้องสมุดดีเด่น

ตามนโยบายกรมสามัญ

ปี พ.ศ. 2534   

โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรม

จริยศึกษาดีเด่น

ปี  พ.ศ.  2535    

 

กรมสามัญได้จัดงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ 100/ 27  จำนวน 1  หลัง  เป็นเงิน 3,635,000   บาท

ปี  พ.ศ.  2536    

กรมสามัญได้จัดงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักการภารโรง  จำนวน
1 หลัง  เป็นเงิน 121,000   บาท

 

 

 

ปี  พ.ศ.  2539    

เป็นโรงเรียนนำร่อง ในโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้งบประมาณ  1,000,000 บาท  ในการจัดบรรยากาศทางการศึกษา

ปี  พ.ศ.  2540      

กรมสามัญได้จัดงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  318ล / 38 (พิเศษ ) เป็นเงิน 10,499,400   บาท

 

                ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 - 2537  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้รับผลกระทบจากมลภาวะของโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งครู – นักเรียนทั้งหมดต้องย้ายไปที่โรงเรียนระยองวิทยานิคมอุตสาหกรรมระยะหนึ่ง (ประมาณ  1  ปีการศึกษา)  แล้วก็ย้ายกับมาที่เดิม

จากปัญหาดังกล่าวกรมสามัญให้ย้ายโรงเรียน  โดยให้จัดหาที่ ๆ ไม่ห่างจากที่เดิมมากนัก ก็ได้ที่ของทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง  จำนวน  33  ไร่  -  งาน  -   ตารางวา เพื่อก่อสร้างโรงเรียนใหม่  โดยได้งบประมาณการก่อสร้างจากกรมสามัญ จำนวน 65,000,000  บาท และจากการนิคมอุตสาหกรรมอีก

จำนวน 65, 000,000 บาท เพื่อก่อสร้างโรงเรียนใหม่

 

ปี  พ.ศ. 2541   

กรมสามัญได้จัดงบประมาณก่อสร้าง จำนวน  7,332,600  บาท  ประกอบด้วย

   1. อาคารเรียนกึ่งถาวร  จำนวน  3  หลัง

   2. อาคารโรงอาหารชั่วคราว  จำนวน  1  หลัง

   3. ส้วมมาตรฐานแบบ 6 ที่ / 27  จำนวน  2  หลัง

   4. ทำถนนภายใน

หมายเหตุ  สิ่งก่อสร้างต่างๆ  ที่ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2541 ต้องทุบทิ้งทั้งหมด  เพื่อรองรับสิ่งก่อสร้างที่จะก่อสร้าง  ในปีงบประมาณ  2542

ปี  พ.ศ.  2542   

กรมสามัญได้จัดงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ  พร้อมครุภัณฑ์ และปรับปรุงบริเวณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร (แห่งใหม่)

รวมทั้งหมด  8 รายการ จำนวน  65,000,000 บาท ประกอบด้วย

    1.  อาคารเรียนแบบ  324ล / 41  (หลังคาทรงไทย)  จำนวน  2  หลัง

ราคาหลังละ  19,861,000 บาท

    2.  อาคารฝึกงานแบบ  306 ล / 27   จำนวน  1  หลัง   เป็นเงิน   4,977,000   บาท

    3.  อาคารหอประชุม  -  โรงอาหาร  แบบ  101 ล / 27  (พิเศษ) จำนวน 
1  หลัง  เป็นเงิน   7,194,000  บาท

    4. บ้านพักครู  (ผู้บริหาร) แบบ  207  จำนวน   1   หลัง

เป็นเงิน   471,000   บาท

    5. บ้านพักครู (แฟลต 8  หน่วย)  จำนวน   2   หลัง  ราคาหลังละ   2,415,600   บาท

    6. บ้านพักนักการ  (แฟลต  4 หน่วย)  จำนวน   2   หลัง  ราคาหลังละ    787,000   หลัง

    7. หอถังน้ำประปา  18 /12   จำนวน   1   หลัง  เป็นเงิน   369,000   บาท

 

 

 

8. ปรับปรุงบริเวณ   จำนวน  3  รายการ  เป็นเงิน  4,988,000   บาท           ประกอบด้วย 

        8.1   ถมดินบริเวณก่อสร้างโดยแบ่งเป็นระดับ  zone  ตามแบบกำหนด

        8.2    ทำถนนดินลูกรัง –  ผิวหินคลุก

        8.3     ทำลานเอนกประสงค์  ถมดินลูกรังผิวหินคลุก

ปี  พ.ศ.  2544      

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้งบประมาณก่อสร้าง เป็นเงิน   65,000,000 บาท ประกอบด้วย

        1. อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น พร้อมทางเชื่อมและครุภัณฑ์

เป็นเงิน   25,042,152   บาท

         2. ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารหอประชุม - โรงอาหารแบบ

102 ล / 27 ( พิเศษ)  พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน   230,680   บาท

         3. อาคารกึ่งถาวรชั้นเดียว จำนวน 4 ห้องเรียน และ 2  ห้องพักครู 

เป็นเงิน  744,586  บาท

         4.  ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารโรงฝึกงานแบบ  306ล / 27       

 ( พิเศษ )  เป็นเงิน   494,620  บาท

        5.  ปรับปรุงบริเวณ  ประกอบด้วย

             5.1  รั้วด้านหน้า ประตูทางเข้าและป้ายชื่อโรงเรียน 

เป็นเงิน   885,735   บาท

            5.2  รั้วด้านซ้าย  -  หลัง  เป็นเงิน  3,848,831   บาท

            5.3  รั้วด้านขวา (ด้านหมู่บ้าน PMY)  เป็นเงิน  1,596,740   บาท

            5.4  ถมดิน  ขุดสระเก็บน้ำบำบัด เป็นเงิน  4,343,770  บาท

            5.5  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร
เป็นเงิน 699,000   บาท

            5.6   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
เป็นเงิน 76,000   บาท

           5.7   ทางเท้าซีเมนต์บล็อก ทั้งหมดเป็นเงิน  1,636,160 บาท

             จากที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  มีโครงการขยายพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนในการเตรียมรองรับนักเรียนในอนาคต ท่านผู้อำนวยการ นายนิยม บุญญานาม จึงได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่จากทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง และในวันที่ 13  มิถุนายน 2555 กรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้  จำนวน 16 ไร่  3 งาน  91   ตารางวา รวมพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด 49 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา ซึ่งทางโรงเรียนได้วางแผนที่จะก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคซึ่งในขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างไปบ้างส่วนแล้ว  ดังนี้

ปี  พ.ศ.  2556

       1. ได้งบประมาณจาก  สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต  9  ระยอง  มาเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียน

 

       2. รั้วอิฐบล็อกด้านหลัง ยาว  99.00 เมตร เป็นเงิน  460,000  บาท

 

       3. ก่อสร้างแท่นวางพระภูมิ –  เจ้าที่  ขนาด  4.00 x 6.00  เมตร  เป็นเงิน  95,000  บาท

                                                 4. ได้รับงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ขนาด  35x73 เมตร  เป็นเงิน  1,300,500  บาท

ปี พ.ศ. 2558                          ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน  42  ชุมชน  เป็นเงินทั้งสิ้น 18,600,000  บาท และดำเนินการ                                                   จัดงานทอดภาพป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น  เพื่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์  4  ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะเก้าอี้เรียนมัธยม,ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ , ครุ                                                     ภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเคมี ,ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการชีวิทยา,ครุภัณฑ์ห้อง ICT

 

ปี พ.ศ. 2559                         1. ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพัน จังหวัดระยอง  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด  25 x 40  เมตร  งบประมาณ                                                                   7,295,000 บาท

                                               2. ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพัน จังหวัดระยอง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  ขนาด 35 x 70 เมตร  งบประมาณ                                                                     8,290,000 บาท 

                                               3.  งบประมาณจากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 6 ห้อง เนื้อที่ กว้าง 7.80 x 4.20 เมตร เนื้อที่รวมทั้งหมด 33 ตารางเมตร งบ                                                       ประมาณ 435,000 บาท

 

ปี พ.ศ. 2560                        1. ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 10                                                        ห้อง เนื้อที่กว้าง 3.00 x12.50 เมตร เนื้อที่รวมทั้งหมด 37.50 ตารางเมตร งบประมาณ 568,800 บาท

                                             

                                               ทางโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กำลังก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-28 16:21:04 น.

นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางสาวณิชชา โตโหญ่ดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางสาวสุรีย์ ใบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางอัจฉรา นิตยวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร

นางสาวสุนิสา ศรีอัสดร
นางปวริศา แก้วพิลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,090
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-694195 อีเมล์: info@mpp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธันยนันท์ จันเต โทรศัพท์: 0843881970 อีเมล์: thanyanan@mpp.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]