โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


ประวัติโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

 

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เป็นโรงเรียนประจำตำบล  สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  รับนักเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนชาย จำนวน 60 คน นักเรียนหญิง จำนวน 41  คน  รวมมีนักเรียน  101  คน  ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดโสภณวนารามเป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน โดยทางจังหวัดระยองได้แต่งตั้งให้นายจำนง ไชยรัตน์  อาจารย์ 1 โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่

          เดิมโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณหลังวัดโสภณวนาราม บนที่ดินของนายพัน  โสภณ  ซึ่งบริจาคที่ให้สร้างโรงเรียนจำนวน  32 ไร่  1  งาน  10  ตารางวา  ชาวบ้านตำบลมาบตาพุดร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโดยมีกำนันเทศ  อินบัว เป็นประธานในการดำเนินงานก่อสร้างโรงเรียน ต่อมาได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค  โรงเรียนเปิดทำการสอนในที่เดิมจนถึง

ปีการศึกษา 2544  

          เนื่องจากปัญหามลภาวะทางอากาศที่โรงเรียนประสบ กรมสามัญศึกษาจึงอนุมัติให้ย้ายโรงเรียนจาก

ที่เดิมไปอยู่ที่แห่งใหม่ โดยขอที่ดินจากกรมราชทัณฑ์บริเวณทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภค กรมสามัญศึกษาและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้าง โรงเรียนได้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ที่แห่งใหม่ในปีการศึกษา  2545  โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้

          ปี  พ.ศ.  2541  กรมสามัญศึกษาให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวรเป็นเงิน 7,332,600   บาท (โรงเรียนวังจันทร์วิทยาขออนุญาตจังหวัดรื้อถอนไปก่อสร้างที่โรงเรียน)

          ปี  พ.ศ.  2542  กรมสามัญศึกษาให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร อาคารปฏิบัติการและอาคารเรียนประกอบ ค่าสาธารณูปโภค  เป็นเงินจำนวน 65 ล้านบาท

          ปี  พ.ศ.  2545   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น ค่าระบบสาธารณูปโภค  ระบบไฟฟ้า ประปา ถนนภายในโรงเรียน  เป็นเงินจำนวน  65 ล้านบาท

          ปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ก่อสร้างอาคารเรียน คลส. ชั้นแบบ 6 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง  (แบบของ อบจ. ระยอง)  เป็นเงิน  5,196,500  บาท

ปี พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จากโครงการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดระยอง และการทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ในการก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ 4 ชั้น แบบของสพฐ.  จำนวน  20,070,431.41  บาท (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)  ซึ่งยังขาดงบประมาณอีกประมาณ 15 ล้านบาท

          โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชา มีรองผู้อำนวยการ 3 ตำแหน่ง รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป มีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ       มีหัวหน้าระดับ 5 ระดับ  คือ ระดับ ม.1 – 2 – 3 – 4 และ 5 – 6 ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละระดับ มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายนิยม บุญญานาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางสุรีย์ ใบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นายปราโมทย์ กอบพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร

นางเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์
นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-694195 อีเมล์: info@mpp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ โทรศัพท์: 0910076851 อีเมล์: ami.kade@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ