ประวัติโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

 

 

ประวัติโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
 
 

 

 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาก่อตั้งเมื่อ  วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2523
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอวังจันทร์    แบบสหศึกษา
สังกัดกรม สามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ    เริ่มเปิดการสอน
ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่  1 ในปีการศึกษา  2523  โดยมี
กำนันธวัชชัย ยืนหยัดชัย บริจาคที่ดินจำนวน  40  ไร่   43.5ตารางวา
 
   
 

 
                         

 
เริ่มแรกอาศัยเรียนที่ที่พักสงฆ์ชุมแสง      โดยมี
พระสำอางค์  พุทธสโร เจ้าอาวาสในขณะนั้นช่วย
อุปการะ สถานที่เรียน     มีนายอุทัย   รัตนพงษ์
เป็นครูใหญ่คนแรกและเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ในปีการศึกษา  2532
 
 
   
 
     

เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา  ได้เปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 และเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                จากอดีตถึงปัจจุบันโรงเรียนวังจันทร์วิทยามีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 คน  1. นายอุทัย รัตนพงศ์ 2. นายสมคิด  สุทธิศรี  3. นายสุพจน์   เบญจามฤต  4. นายบุญเกิน  ลอยแก้ว และผู้บริหารคนปัจจุบันคือ ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
 
     
  ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน (อดีต - ปัจจุบัน)  
     
   
  1. นายอุทัย รัตนพงศ์  
   
  2. นายสมคิด  สุทธิศร  
   
  3. นายสุพจน์   เบญจามฤต  
   
  4. นายบุญเกิน  ลอยแก้ว  
   
  5. ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล
   
  6.นายธวัชชัย สุวรณนาคะ
 
  7.นายภิรมย์  ลี้กุล

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-10-26 14:46:43 น.

นายภิรมย์ ลี้กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ว่าที่ ร.ต.ประชา พรชัยกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
นางสมัชญา ผุดผ่อง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วังจันทร์วิทยา

นางรัชนี หนูน้อย
นางกนกวรรณ เสือศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,765
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-666188 อีเมล์: wangchansch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เยาวภา เอี่ยมกำแพง โทรศัพท์: 0801047347 อีเมล์: yawwapa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]