• คณะกรรมการนักเรียน
  1. เด็กหญิงรัชนก  มูลกลาง                             ตำแหน่ง                ประธานนักเรียน
  2. เด็กชายทรงพล  ย่อมพันธ์                            ตำแหน่ง                รองประธานคนที่ 1
  3. เด็กชายธนากร  พงษ์เจริญ                          ตำแหน่ง                รองประธานคนที่ 2
  4. เด็กหญิงวรัญญา  ชาวโพธิ์เอน                    ตำแหน่ง                เลขานุการ
  5. เด็กหญิงรัตนา  ท้าวหอม                             ตำแหน่ง                เหรัญญิก
  6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญเจริญ                        ตำแหน่ง                กรรมการฝ่ายคุณธรรมจริยธรรม
  7. เด็กชายปริวัตร  สินธุเสน                             ตำแหน่ง                กรรมการฝ่ายกีฬา นันทนาการ  
  8. เด็กชายธนายุทธ  พรหมภิภักดิ์                    ตำแหน่ง                กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  9. เด็กหญิงสมพร  นามมะณิชม                       ตำแหน่ง                กรรมการฝ่ายระเบียบวินัยและความปลอดภัย
  10. เด็กหญิงณัฐพร  พรมทอง                            ตำแหน่ง                กรรมการฝ่ายอนามัยและโภชนาการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:28:40 น.

โรงเรียนวัดจันทนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 039321662 อีเมล์: chantanaram@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสันทิศ ฟูสกุล โทรศัพท์: 0892525502 อีเมล์: suntis2507@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]