• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

              1. สร้างนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ

              2. พัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษเรียนร่วมและห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก

              3. พัฒนานักเรียนโดยปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

              4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน

   

  เป้าประสงค์

            นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:28:40 น.

โรงเรียนวัดจันทนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 039321662 อีเมล์: chantanaram@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสันทิศ ฟูสกุล โทรศัพท์: 0892525502 อีเมล์: suntis2507@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]