โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ( ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ ) เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายนพ.ศ.๒๔๖๔ โดยท่านเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองปรือ ( วัดบูรพาพิทยาราม ) พระวินัยธรก็วง ( พระพิศาลธรรมคุณ ) เป็นผู้สร้างและอุปการะโรงเรียน มีนายเอี้ยง พืชพรรณ์ และครูใหญ่ อาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน ( รื้อถอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ )

                    พ.ศ.๒๔๗๗ นักเรียนฝึกหัดครูจันทบุรี ซึ่งอาศัยเรียนอยู่ที่ค่ายทหารเมืองจันทบุรีค่ายตากสิน ) ถูกไล่ที่ไม่มีสถานที่เรียน ได้มาอาศัยอาคารเรียนหลังนี้เป็นที่พักอาศัยและเป็นสถานทีศึกษาเล่าเรียน นักเรียนของโรงเรียนจึงต้องอาศัยศาลาการเปรียญ และใต้ถุนหอพักนักเรียนฝึกหัดครูเป็นสถานที่เรียน ต่อมาโรงเรียนฝึกหัดครูจันทบุรีได้ยุบเลิกไปเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๐๐

                    พ.ศ.๒๕๐๓ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา โดยใช้อาคารเรียนที่ได้คืนมาเป็นสถานที่เรียน

                    พ.ศ.๒๕๐๖ กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขยายการศึกษาภาคบังคับในท้องที่ตำบลที่มีความเหมาะสมโรงเรียนเข้าเกณฑ์ประกาศให้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ )

                    พ.ศ.๒๕๐๙ โรงเรียนได้โอนจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๙

                    พ.ศ.๒๕๑๕ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ปรับปรุงเป็นโรงเรียนชุมชนโรงเรียนแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และเป็นรุ่นแรกของกระทรวงมหาดไทย

                    พ.ศ.๒๕๑๖ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญระดับที่ ๓ และ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๖ และได้ยุบเลิกไปเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๒ เนื่องจากมีนักศึกษาไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

                    พ.ศ.๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๑ ลดชั้นประถมศึกษาเหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                    พ.ศ.๒๕๒๓โรงเรียนได้โอนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ และในปีนี้ทางราชการได้กำหนดให้โรงเรียนเป็นที่ทำการกลุ่มโรงเรียนพลอยแหวน ต่อมาเปลี่ยนเป็นศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนพลอยแหวนและได้ยุบเลิกไปตามฏฎหมาย

                     พ.ศ.๒๕๒๖ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าใหม่ได้มาขอใช้ห้องเรียนของอาคาร ๐๐๘ จำนวน ๕ ห้องเรียนเป็นที่ทำการของสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ จนยุบเลิกไปตามกฎหมา

                    พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                    พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปลูกฝังวินัยอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยและท้องถิ่นของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี

                    พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี

                    พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการห้องเสริมทักษะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี

      พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา

                     พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการศึกษาตัวอย่างของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-21 15:22:11 น.

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0 -394-94132 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัญญา พฤกษ์เจริญ โทรศัพท์: 0629166620 อีเมล์: m_k_2626@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]