โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ ( Mission)

  ๑.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่เด็กในเขตบริการอย่างทั่วถึง
        และมีคุณภาพได้มาตรฐาน

  ๒.  พัฒนาระบบกระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

  ๓.  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและการประกันคุณภาพการศึกษา

  ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตอาสา 
        รู้จักตนเอง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์
        ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

  ๕.  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และเกิดประสิทธิภาพ

  ๖.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
        และภูมิปัญญาท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-21 15:22:11 น.

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0 -394-94132 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัญญา พฤกษ์เจริญ โทรศัพท์: 0629166620 อีเมล์: m_k_2626@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]