โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ประวัติโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง

 

ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒   ตำบลเกาะช้าง   กิ่งอำเภอเกาะช้าง   จังหวัดตราด    รหัสไปรษณีย์  ๒๓๑๗๐    โทรศัพท์  ๐ – ๓๙๕๘ – ๖๑๔๑      เดิมชื่อโรงเรียนวัดคลองนนทรี     ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๔๗๗    สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๔   อาคารเรียนยังไม่มีได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดคลองนนทรีเป็นที่เล่าเรียน   ต่อมากรมศุลกากรยุบไปทางราชการจึงมอบสถานที่ให้เป็นสถานที่เล่าเรียน   จึงย้ายจากศาลาการเปรียญวัดคลองนนทรีไปเรียนที่ที่ทำการด่านศุลกากรเป็นการ ชั่วคราว
             วันที่   ๔   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๔๙๒   ศึกษาธิการอำเภอแหลมงอบ  ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดคลองนนทรี และราษฎรบ้านด่านใหม่ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนขึ้น   โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  และใช้ที่ดินของ วัดเป็นสถานที่ปลูกสร้างจำนวนเนื้อที่ประมาณ   ๒   ไร่   ๒   งาน    มีอาคารเรียน   ๓   หลัง   ๑๑   ห้องเรียน   มีบ้านพักครู   ๕   หลัง   ส้วม   ๒   หลัง  ๙  ที่นั่ง   ลานกีฬาเอนกประสงค์   ๑   สนาม
             ปีการศึกษา  ๒๕๔๒    โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายวิทยาเขตมหามงคล
( เครือข่ายอนุบาล )   และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง   เมื่อวันที่   ๑๒   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๔๒
             ปีการศึกษา  ๒๕๔๘   เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘     เวลา   ๐๓.๓๐ น. โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง ประสบอัคคีภัย   ทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหมายจำนวน   ๒   หลัง   ( ๘   ห้องเรียน )       รวมทั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนได้รับความเสียหายทั้งหมด   และโรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙ ( ๕ ห้องเรียน) งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาทและต่อเติมชั้นล่างอีก ๕ ห้องเรียน ด้วยงบบริจาคอีก ๒๕๐,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ แล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘  สร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (๑ หลัง) งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐ บาท ต้องหาเงินสมทบในการก่อสร้างอีก ๕๔,๐๐๐ บาท จากงบบริจาค เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ แล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ รับเหมาก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์วงศ์การโยธา และได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์  ๑๖ รายการ งบประมาณ ๕๕๓,๒๐๐ บาท โดยห้างหุ้นส่วน ป.ศิริวิมล ส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๔๘
             เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย อนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   มีข้าราชการครูจำนวน       ๕   คน  ครูอัตราจ้าง  ๒ คน นักการภารโรง ๑ คน  นักเรียนทั้งหมด   ๘๑   คน  ชาย ๔๒ คน หญิง ๓๙  คน    เป็นโรงเรียนเครือข่ายวิทยาเขต   มหามงคล   ( เครือข่ายอนุบาล )   โรงเรียนในโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ ฯ    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วมโดยเข้าโครงการเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๔๗ เป็นโรงเรียนโครงการห้องสมุดมีชีวิต ในปี ๒๕๕๓ , ๒๕๕๔  เป็นโรงเรียนต้นแบบการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในปี ๒๕๔๙ ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
      วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มุ่งเน้นให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความรู้ความ สามารถ ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ในการคิด วิเคราะห์ เขียนแก้ปัญหา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นำเทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    มีสุขภาพ บุคลิกภาพที่ดี และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 13:54:33 น.

นางจันทร์ตรี ลิ้มสุขสันติ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเกาะช้าง

นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์
นางสาวจรรญา สีสมคุต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,033
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โทรศัพท์: 039510352 อีเมล์: kohchang.tr@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจันทร์ตรี ลิ้มสุขสันติ์ โทรศัพท์: 0874571120 อีเมล์: kochang_tr@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]