โรงเรียนตราษตระการคุณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ประวัติโรงเรียนตราษตระการคุณ

 

ชื่อโรงเรียน ตราษตระการคุณ ที่ตั้ง ๔๙๔ ตำบล วังกระแจะ อำเภอ เมือง จังหวัด ตราด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา โทร ๐๓๙-๕๑๑๑๕๑ โทรสาร ๐๓๙-๕๒๒๗๑๒   e – mail tk_schooltrad@hotmail.com  website www.tkschool.ac.th

เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๑๒๘ ไร่ ๒ งาน ๖๓.๖ ตารางวา 

เขตพื้นที่บริการ 8 ตำบล

๑.ตำบลหนองเสม็ด                                ๒.ตำบลหนองคันทรง

๓.ตำบลท่าพริก                                    ๔.ตำบลวังกระแจะ

๕.ตำบลหนองโสน                                 ๖.ตำบลเนินทราย

๗.ตำบลท่ากุ่ม                                      ๘.ตำบลบางพระ

             

              ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนตราษตระการคุณ เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราด กำเนิดมาจากสำนักเรียน                    วัดไผ่ล้อมโดยพระวิมลเมธาจารย์วรญาณ คณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ (เจ้ง จนฺทสโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดตราด

          เดิมพระวิมลเมธาจารย์ฯ ได้เปิดทำการสอนหนังสือไทยขึ้นในวัดให้แก่บรรดาศิษย์วัดและ                บุตรหลานชาวบ้าน จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๔๒ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมณศักดิ์ขณะนั้นเป็นพระสุคุณคณาภรณ์  ผู้อำนวยการศึกษามณฑลจันทบุรีได้มาเห็นสำนักเรียนหนังสือไทย      ของพระคุณท่านเป็นหลักฐานดี  จึงมีบัญชาให้ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือไทยขึ้นที่วัดไผ่ล้อมเป็นครั้งแรกในจังหวัดตราด ได้รับนิตยภัตรเดือนละ ๒๕.๐๐ บาท พระคุณท่านดำเนินการสอนอย่างเคร่งครัดกวดขันทำให้บรรดาศิษย์เรียนรู้ได้รวดเร็วเป็นที่นิยมของชาวบ้าน  ลูกศิษย์ของพระคุณท่านจึงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับต้องการขยายระดับชั้นมัธยมศึกษา พระคุณท่านได้ร่วมมือกับพระยา    สุนทราธรธุรกิจ (หมี ณ ถลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในสมัยนั้น  บอกบุญเรี่ยไรจากข้าราชการและราษฎรมาปลูกสร้างโรงเรียนขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๖  เป็นอาคารเรียนชั่วคราวทำเครื่องบนด้วยไม้ไผ่หลังคามุงจาก ฝาทำด้วยไม้ระกำ เสาไม้เหลาชะโอนพื้นดินทุบแน่นใช้ชื่อว่า“โรงเรียนเวฬุสุนทรการ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาสุนทราธรธุรกิจ เมื่อมีความพร้อมขยายระดับมัธยมศึกษาเพิ่มใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตัวอย่างประจำจังหวัด” หรือตามที่บันทึกไว้ในสมุดทะเบียนเก่าของโรงเรียนใช้ชื่อว่า โรงเรียนประจำจังหวัดตราด “เวฬุสุนทรการ”  และใช้สถานที่แห่งนี้เรียนมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๖๐

          ต่อมาปี  พ.ศ. ๒๔๖๑ พระตราษบุรีศรีสมุทรเขตต์ (ธน ณ สงขลา) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ได้พิจารณาสภาพของโรงเรียนแล้วเห็นว่าไม่เหมาะที่จะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด  จึงได้สร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในบริเวณสโมสรเสือป่า (บริเวณโรงเรียนอนุบาลตราดปัจจุบัน) และเคลื่อนย้ายนักเรียนออกจาก  วัดไผ่ล้อมเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๖๑ เปิดเรียนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๖๑ ใช้เวลาสร้างถึง ๓ ปี แล้วเสร็จในปี ๒๔๖๓ สิ้นค่าก่อสร้าง ๔,๖๗๐.๕๐ บาท เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๔๖๓  ได้กรุณาให้นามโรงเรียนว่า  “ตราษตระการคุณ”  เป็นเกียรติแก่ พระตราษบุรีศรีสมุทรเขตต์  (ธน ณ สงขลา)

          ต่อมาปี  ๒๔๘๓ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนให้ใหม่ตามแบบ ร.๑ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก พล.ร.ท.สินธุ์ กมลนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น มีพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่นี้ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยหลวงนรนิติผดุงการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๑๕,๔๗๕ บาท และรื้ออาคารที่สโมสรเสือป่ามาสร้างเป็นโรงพละ-หอประชุม ด้านตะวันออกของอาคารใหม่ ต่อมาทรุดโทรมมาก   รื้อถอนออกไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘

          โรงเรียนตราษตระการคุณเติบโตมาตามลำดับประกอบกับพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนไม่สามารถขยายตัวได้อีกเพราะติดสถานที่ราชการอื่น  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโรงเรียนในภายหน้า นายประจำ  ประทีปฉาย ศึกษาธิการจังหวัดตราดและ นายลพ ชูแข อาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนตราษตระการคุณ   มีความคิดตรงกันว่าต้องการหาที่ดินผืนใหม่ให้โรงเรียนตราษตระการคุณและที่ดินผืนนั้นน่าจะเป็นทุ่งเนินตาแมวอันรกร้างกว้างใหญ่  ห่างจากโรงเรียนเดิมเพียง ๑.๕ กิโลเมตร  จึงทำการจับจองจนได้เนื้อที่ ๑๓๙ ไร่ ๑ งาน  ๗๐ ตารางวา ด้วยความเห็นชอบและสนับสนุนจากนายสงัด รอดมั่น ที่ดินจังหวัด และ นายจรัส เทศวิศาล   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในสมัยนั้นและในปัจจุบันได้ทำการแบ่งแยกที่ดินออกไปเหลือเนื้อที่ ๑๒๘ ไร่ ๒  งาน  ๖๓.๖  ตารางวา

          พ.ศ. ๒๕๑๓ กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน ณ สถานที่แห่งใหม่ แบบอาคาร ๓๑๘  ๑ หลัง บ้านพักครู ๒ หลัง ส้วมนักเรียน ๑ หลัง ระยะแรกมีปัญหามาก แต่ในที่สุดก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแม้จะเสียเวลาไปบ้าง   สิ้นเงินงบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ย้ายนักเรียนบางส่วนไปเรียนที่สถานที่แห่งใหม่ และย้ายได้ทั้งหมด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งทั้งครูและนักเรียนขณะนี้ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งในการเดินทาง  ซึ่งตรงกับผู้บริหารสมัยนั้นคือ  นายสุรจิตร    ภัทรคามินทร์

          เมื่อย้ายนักเรียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด ได้เข้าโครงการ   คมภ. ๒  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค   กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ หอประชุม  โรงฝึกงานให้ใหม่  พร้อมอุปกรณ์ทางด้านงานอาชีพ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ครบถ้วน ทำให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โรงเรียนตราษตระการคุณ  จึงเป็นโรงเรียนมัธยมที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเห็นได้ในทุกวันนี้  ทั้งนี้ก็เพราะความร่วมมือของทุกฝ่าย สมดั่งปณิธานของผู้ให้กำเนิดโรงเรียน          ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด  ทุกประการ และคงจะเจริญก้าวหน้าสืบไป

          ตราประจำโรงเรียน  

ตราโรงเรียน 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายพิริยะ เอกปิยะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ
นางดารัตน์ พิมพ์อุบล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ
นางสาวธนพร วังเวียง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ
นางสุกัญญา กูลนรา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ

นางสาวกุลฤดี เวชปรีชา
นางสิริมา เขียวขจี





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

71
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนตราษตระการคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039511151 อีเมล์: mailto@tdschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จันทร์จิรา กาญจนาวิล โทรศัพท์: 0800974995 อีเมล์: ladekaka@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]