โรงเรียนตราษตระการคุณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ประวัติโรงเรียนตราษตระการคุณ

 

ชื่อโรงเรียน ตราษตระการคุณ ที่ตั้ง ๔๙๔ ตำบล วังกระแจะ อำเภอ เมือง จังหวัด ตราด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา โทร ๐๓๙-๕๑๑๑๕๑ โทรสาร ๐๓๙-๕๒๒๗๑๒   e – mail tk_schooltrad@hotmail.com  website www.tkschool.ac.th

เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๑๒๘ ไร่ ๒ งาน ๖๓.๖ ตารางวา 

เขตพื้นที่บริการ 8 ตำบล

๑.ตำบลหนองเสม็ด                                ๒.ตำบลหนองคันทรง

๓.ตำบลท่าพริก                                    ๔.ตำบลวังกระแจะ

๕.ตำบลหนองโสน                                 ๖.ตำบลเนินทราย

๗.ตำบลท่ากุ่ม                                      ๘.ตำบลบางพระ

             

              ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนตราษตระการคุณ เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราด กำเนิดมาจากสำนักเรียน                    วัดไผ่ล้อมโดยพระวิมลเมธาจารย์วรญาณ คณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ (เจ้ง จนฺทสโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดตราด

          เดิมพระวิมลเมธาจารย์ฯ ได้เปิดทำการสอนหนังสือไทยขึ้นในวัดให้แก่บรรดาศิษย์วัดและ                บุตรหลานชาวบ้าน จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๔๒ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมณศักดิ์ขณะนั้นเป็นพระสุคุณคณาภรณ์  ผู้อำนวยการศึกษามณฑลจันทบุรีได้มาเห็นสำนักเรียนหนังสือไทย      ของพระคุณท่านเป็นหลักฐานดี  จึงมีบัญชาให้ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือไทยขึ้นที่วัดไผ่ล้อมเป็นครั้งแรกในจังหวัดตราด ได้รับนิตยภัตรเดือนละ ๒๕.๐๐ บาท พระคุณท่านดำเนินการสอนอย่างเคร่งครัดกวดขันทำให้บรรดาศิษย์เรียนรู้ได้รวดเร็วเป็นที่นิยมของชาวบ้าน  ลูกศิษย์ของพระคุณท่านจึงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับต้องการขยายระดับชั้นมัธยมศึกษา พระคุณท่านได้ร่วมมือกับพระยา    สุนทราธรธุรกิจ (หมี ณ ถลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในสมัยนั้น  บอกบุญเรี่ยไรจากข้าราชการและราษฎรมาปลูกสร้างโรงเรียนขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๖  เป็นอาคารเรียนชั่วคราวทำเครื่องบนด้วยไม้ไผ่หลังคามุงจาก ฝาทำด้วยไม้ระกำ เสาไม้เหลาชะโอนพื้นดินทุบแน่นใช้ชื่อว่า“โรงเรียนเวฬุสุนทรการ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาสุนทราธรธุรกิจ เมื่อมีความพร้อมขยายระดับมัธยมศึกษาเพิ่มใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตัวอย่างประจำจังหวัด” หรือตามที่บันทึกไว้ในสมุดทะเบียนเก่าของโรงเรียนใช้ชื่อว่า โรงเรียนประจำจังหวัดตราด “เวฬุสุนทรการ”  และใช้สถานที่แห่งนี้เรียนมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๖๐

          ต่อมาปี  พ.ศ. ๒๔๖๑ พระตราษบุรีศรีสมุทรเขตต์ (ธน ณ สงขลา) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ได้พิจารณาสภาพของโรงเรียนแล้วเห็นว่าไม่เหมาะที่จะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด  จึงได้สร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในบริเวณสโมสรเสือป่า (บริเวณโรงเรียนอนุบาลตราดปัจจุบัน) และเคลื่อนย้ายนักเรียนออกจาก  วัดไผ่ล้อมเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๖๑ เปิดเรียนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๖๑ ใช้เวลาสร้างถึง ๓ ปี แล้วเสร็จในปี ๒๔๖๓ สิ้นค่าก่อสร้าง ๔,๖๗๐.๕๐ บาท เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๔๖๓  ได้กรุณาให้นามโรงเรียนว่า  “ตราษตระการคุณ”  เป็นเกียรติแก่ พระตราษบุรีศรีสมุทรเขตต์  (ธน ณ สงขลา)

          ต่อมาปี  ๒๔๘๓ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนให้ใหม่ตามแบบ ร.๑ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก พล.ร.ท.สินธุ์ กมลนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น มีพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่นี้ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยหลวงนรนิติผดุงการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๑๕,๔๗๕ บาท และรื้ออาคารที่สโมสรเสือป่ามาสร้างเป็นโรงพละ-หอประชุม ด้านตะวันออกของอาคารใหม่ ต่อมาทรุดโทรมมาก   รื้อถอนออกไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘

          โรงเรียนตราษตระการคุณเติบโตมาตามลำดับประกอบกับพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนไม่สามารถขยายตัวได้อีกเพราะติดสถานที่ราชการอื่น  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโรงเรียนในภายหน้า นายประจำ  ประทีปฉาย ศึกษาธิการจังหวัดตราดและ นายลพ ชูแข อาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนตราษตระการคุณ   มีความคิดตรงกันว่าต้องการหาที่ดินผืนใหม่ให้โรงเรียนตราษตระการคุณและที่ดินผืนนั้นน่าจะเป็นทุ่งเนินตาแมวอันรกร้างกว้างใหญ่  ห่างจากโรงเรียนเดิมเพียง ๑.๕ กิโลเมตร  จึงทำการจับจองจนได้เนื้อที่ ๑๓๙ ไร่ ๑ งาน  ๗๐ ตารางวา ด้วยความเห็นชอบและสนับสนุนจากนายสงัด รอดมั่น ที่ดินจังหวัด และ นายจรัส เทศวิศาล   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในสมัยนั้นและในปัจจุบันได้ทำการแบ่งแยกที่ดินออกไปเหลือเนื้อที่ ๑๒๘ ไร่ ๒  งาน  ๖๓.๖  ตารางวา

          พ.ศ. ๒๕๑๓ กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน ณ สถานที่แห่งใหม่ แบบอาคาร ๓๑๘  ๑ หลัง บ้านพักครู ๒ หลัง ส้วมนักเรียน ๑ หลัง ระยะแรกมีปัญหามาก แต่ในที่สุดก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแม้จะเสียเวลาไปบ้าง   สิ้นเงินงบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ย้ายนักเรียนบางส่วนไปเรียนที่สถานที่แห่งใหม่ และย้ายได้ทั้งหมด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งทั้งครูและนักเรียนขณะนี้ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งในการเดินทาง  ซึ่งตรงกับผู้บริหารสมัยนั้นคือ  นายสุรจิตร    ภัทรคามินทร์

          เมื่อย้ายนักเรียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด ได้เข้าโครงการ   คมภ. ๒  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค   กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ หอประชุม  โรงฝึกงานให้ใหม่  พร้อมอุปกรณ์ทางด้านงานอาชีพ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ครบถ้วน ทำให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โรงเรียนตราษตระการคุณ  จึงเป็นโรงเรียนมัธยมที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเห็นได้ในทุกวันนี้  ทั้งนี้ก็เพราะความร่วมมือของทุกฝ่าย สมดั่งปณิธานของผู้ให้กำเนิดโรงเรียน          ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด  ทุกประการ และคงจะเจริญก้าวหน้าสืบไป

          ตราประจำโรงเรียน  

ตราโรงเรียน 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายพิริยะ เอกปิยะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ
นางดารัตน์ พิมพ์อุบล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ
นางสาวธนพร วังเวียง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ

นางชวลี เจริญสมบัติ
นายพิธี วรรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,171
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตราษตระการคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039511151 อีเมล์: mailto@tdschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จันทร์จิรา กาญจนาวิล โทรศัพท์: 0800974995 อีเมล์: ladekaka@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]