โรงเรียนปากคลองบางขนาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียน

         โรงเรียนปากคลองบางขนาก ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๑  โดยใช้ศาลาวัดปากคลองบางขนากเป็นที่เรียน  ต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่คับแคบไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ประกอบกับศาลาวัดชำรุดทรุดโทรมมาก

       พ.ศ. ๒๔๙๙ นายประกัน  กาญจนวัฒน์  ได้ยกที่ดินจำนวน  ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา มูลค่า ๒๒๐,๕๐๐  บาท ( สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน ) ให้สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ ที่หมู่ ๒ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้หักโอนโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘๒๖ ให้เป็นสมบัติของทางราชการ เมื่อวันที่ ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๙

      พ.ศ. ๒๔๙๙ นายประกัน  กาญจนวัฒน์และญาติพี่น้อง ได้บริจาคเงินสมทบร่วมกับงบประมาณของทางราชการ สร้างอาคารเรียนแบบมัธยมสามัญ ขนาด ๖ ห้องเรียน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๙๙,๖๐๐ บาท                     ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน )

      พ.ศ. ๒๕๐๐  ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดปากคลองบางขนาก มาเรียนที่อาคารสร้างใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๐

      พ.ศ. ๒๕๐๕  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

      พ.ศ. ๒๕๐๖  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

      พ.ศ. ๒๕๐๗ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

      ปีงบประมาณ ๒๕๐๘  นายประกัน  กาญจนวัฒน์ ร่วมกับประชาชนตำบลบางขนาก บริจาคเงินสมทบกับงบประมาณของทางราชการ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข  ขนาด ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) และได้งบประมาณจากทางราชการสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ       ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

      ปีงบประมาณ ๒๕๑๔  นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน์ ได้ติดต่อของบเหลือจ่ายสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  ใต้ถุนสูง ขนาด ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐  บาท ( สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ) และ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างโรงฝึกงาน แบบ ๓๑๒  จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐  บาท ( สี่หมื่น-  ห้าพันบาทถ้วน )

      ปีงบประมาณ ๒๕๑๖  นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน์ ได้บริจาคเงินสร้างส้วมแบบ ชั่วคราว ของกรมสามัญศึกษา จำนวน ๕ ที่ ๑ หลัง พร้อมที่ปัสสาวะชาย เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐  บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน )

    

   ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  มีสิ่งก่อสร้างดังนี้

      ๑. สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ ๒ ห้องนอน ๑ หลัง  เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐  บาท( สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน )

      ๒.ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลบางขนาก ต่อเติมอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ ชั้นล่าง จำนวน ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐  บาท ( เจ็ดหมื่นบาทถ้วน )

      ๓. ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ ๒ ห้องนอน ๑ หลัง เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐  บาท           ( สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน )

    ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน แบบ ๓๑๒ โดยขยายด้านข้าง ทั้ง ๒ ข้าง และด้านยาวเพิ่มเป็น      ๔ ห้อง  เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐   บาท  ( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน ) และ สร้างบ้านพักครุแบบกรมสามัญ ๒ ห้องนอน ๑ หลัง  เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐  บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )

    ปี พ.ศ. ๒๕๒๕

        ๑. สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓  จำนวน ๗ ที่ เป็นเงิน ๘๐,๔๑๑  บาท  ( แปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน  ) ซึ่งได้มาจากการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า

        ๒. สร้างส้วมแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั่วคราว ๑ หลัง ๒ ที่นั่ง งบประมาณ ๘,๐๐๐  บาท           ( แปดพันบาทถ้วน )

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๖

         ๑. สร้างส้วมแบบ สปช. ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )

          ๒. สร้างทางเท้า คสล. ๑.๗๕ + ๗๐ เมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )

   ปี พ.ศ. ๒๕๒๙  เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

   ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑

   ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ สร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.๑ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๒

         ๑. ปรับปรุงสนามฟุตบอล แบบ ฟ.๑  งบประมาณ ๙๙,๐๐๐  บาท  ( เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

         ๒. ซ่อมอาคาเรียนแบบ ป.๑ ข. งบประมาณ ๓๓,๕๐๐  บาท  ( สามหมื่นสามหันห้าร้อยบาทถ้วน )

   

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๔

          ๑. สร้างสนามวอลเลย์บอล  แบบ สปช.  ๑ สนาม  งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ( เจ็ดหมื่นบาทถ้วน )

          ๒. ซ่อมแซมบ้านพักครูทั้ง ๔ หลัง เนื่องจากน้ำท่วมเสียหาย

          ๓.  ซ่อมถนนด้านหน้าอาคารเรียน

          ๔. เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สอน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑

   ปีพ.ศ. ๒๕๓๕  เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

   ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

   ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/ ๒๕๒๙ ใต้ถุนสูง ขนาด ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๕๖๘,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน )

    ปี พ.ศ. ๒๕๓๗

      ๑. สร้างส้วมแบบ สปช. ๑ หลัง  ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท ( แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

      ๒. สร้างสนามบาเกตบอล แบ สปช. ๑ สนาม งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐  บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน )

   ปี พ.ศ. ๒๕๓๘

       ๑. ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  ชั้นล่าง ๒ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสน -   สี่หมื่นบาทถ้วน )

       ๒.เป็นโรงเยนในโครงการ กศ.พช.

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

        ๑. เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา

        ๒. ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ชั้นล่าง ๒ ห้องเรียน

        ๓. ได้รับงบประมาณทาสีอาคารแบบ ป.๑ ข

        ๔. ได้รับงบประมาณทำห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์  เป็นเงิน ๔๐,๓๒๐  บาท ( สี่หมื่นสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน )

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐  บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมารซ่อมเพื่อเพิ่มพูนเศรษฐกิจ ( มิยาวาว่า ) จำนวนเงิน ๒๕,๘๐๐ บาท              ( สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน )

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับงบบริจาคจัดทำป้ายชื่อโรงเรียน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐  บาท  ( สามหมื่นบาทถ้วน )

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับงบบริจาคจาก นางสมจิตร์ กาญจนาภรณ์สร้างเสาธง และ หอพระ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐  บาท ( หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )

                     ได้รับงบบริจาคจาก คุณชนะ คุณวิภา กาญจนวัฒน์  สร้างศาลาพักร้อน (จัตุรมุข) จำนวน เงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท  ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบบริจาคจาก นางนุกูล  กาญจนวัฒน์ สร้างห้องสมุด  เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐  บท            ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  นางสมจิตร์ กาญจนาภรณ์และคณะ บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๘ ห้องเรียน ใต้ถุนสูง จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ( สามล้านหกแสนบาทถ้วน )

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  -

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

  ปี พ.ศ.๒๕๕๓

       ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ( สพฐ. ) ให้เป็นโรงเรียนดี ประจำตำบลบางขนาก  และ มีการนำนักเรียนจากโรงเรียนวัดประจำรังและโรงเรียนคลองตันคลอง ๑๘ มาเรียนรวมที่โรงเรียน  ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซม และ งบประมารค่าครุภัณฑ์ ดังนี้

                 ได้รับงบประมาณจากโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

  ๑.      รายการงบค่าครุภัณฑ์   จำนวนเงิน ๒,๑๐๐,๙๒๕.-บาท ( สองล้านหนึ่งแสนเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )

  ๒.      รายการงบลงทุน   จำนวนเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท ( สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน ).

  ๓.      รายการงบดำเนินงาน ( วัสดุการศึกษา ) จำนวนเงิน ๒๘๓,๒๕๑.-บาท ( สองแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน )

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

                  ได้รับงบประมาณจากโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

  ๑.      รายการงบลงทุน ( ซ่อมแซม ) (ทาสีอาคารอนุบาล)  จำนวนเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.-บาท        ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน )

  ๒.      รายการงบลงทุน ( ซ่อมแซม ) ( ปรับปรุงโรงอาหาร )  จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท   ( สองล้านบาทถ้วน )

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

   ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ( สพฐ. ) ให้เป็นโรงเรียนสุจริต ได้รับงบประมาณดังนี้

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

            ได้รับงบประมาณโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน  ได้รับส้วม ๑ หลัง ๔ ห้อง  จำนวนเงิน  ๒๔๕,๙๐๐.-บาท ( สองแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน )

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

            -

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

  ๑.      ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบ  จำนวนเงิน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท     ( สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน )

  ๒.      ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบภัย

  (หลังคาสนามเด็กเล่น)  จำนวนเงิน ๖๕,๐๐๐.-บาท ( หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

            ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบ ( หลังคาอาคารทางเดินมัธยม,เทพื้น ) จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )

             


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-16 15:06:48 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุวิทย์ วังราช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิสาชล บุญแก้ว

 • นางอรัญญา บัตรมากสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,395
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากคลองบางขนาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 0657461593 อีเมล์: school.pbk@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิรมล อินทศร โทรศัพท์: 0859222691 อีเมล์: nrm.rt.ni@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]