โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •    ประวัติโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

                        โรงเรียนวัดเกตุสโมสร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน คือ ขุนไพบูลย์     แจ่มไพบูลย์  กำนันตำบลบางขนาก  เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภท

  นายอำเภอจัดตั้ง   เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ.  2473  ปัจจุบันรวมเวลา  71  ปี  โดยให้ชื่อโรงเรียน

  ประชาบาลตำบลบางขนาก  (วัดต้นสำโรง)  อาศัยศาลาการเปรีญญวัดเป็นที่เล่าเรียน  โดยมี นายชุบ สิทธิสุนทร

  เป็นครูใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่  ป.1 - ป.4  มีครู 4 คน  นักเรียน  100  คน 

                         ต่อมาในปี พ.ศ ๒๔๙๕ พระครูเหลี่ยม เจ้าอาวาสวัดเกตุสโมสร ได้หารายได้มาสร้างอาคารขึ้น ๑ หลัง

  เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น แบบ ป.๐๒  จำนวน ๘ ห้องเรียน ให้ชื่อว่าโรงเรียนวัดเกตุสโมสร (เลี่ยมประชาสรรค์)

                         ในปี พ.ศ ๒๕๑๒ ท่านพระครูเฉลา รองเจ้าอาวาสวัดเกตุสโมสร และคณะกรรมการศึกษาได้รื้อ

  ห้องสมุดวิบุลลักสม และของงประมาณสมทบ มาสร้างอาคารอีกหนึ่งหลัง จำนวน ๓ ห้องเรียน ให้ชื่อ

  อาคารว่า อาคารแจ่มไพบูลย์ สิงห์สิทธิสุนทรอุทิศ

                          ในปี พ.ศ ๒๕๑๗ และปี พ.ศ ๒๕๒๑ ได้งงประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

  แห่งชาติ ได้สร้างอาคารแบบ ๐๑๗ ขนาด ๘ ห้องเรียน จำนวน ๒ หลัง รวมเป็น ๑๖ ห้องเรียน โดยให้ชื่อว่า

  อาคารสิริเกตุประชานุสรณ์ ๑ และ ๒ เดิมโรงเรียนนี้จัดการศึกษาตั้งแต่ ป.๑-ป.๗ และเป็นโรงเรียนเดียว

  ที่จัดการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ในบริเวณนี้

                            ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทางโรงเรียนได้ขอเปิดชั้นเรียนเพิ่มขึ้นอีก ได้แก่ อนุบาล ๓ ขวบ ๑ ห้องเรียนและ

  ขอขยายเปิดโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้การเรียนการสอนยุ่งยาก ทางโรงเรียน

  พระครูวิจิตรธรรมสโมะานเจ้าอาวาสวัดเกตุสโมสร กรรมการโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนจึกขอรื้อย้ายโรงเรียน

  หลังเก่า  คือ อาคารแจ่มไพบูลย์ สิงห์สิทธิสุนทรอุทิศ และหาเงินมาสมทบสร้างอาคารอนุบาลเพื่อใช้ในการ

  เรียนการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา เป็นมูลค่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท

                             ปัจจุบันมีีอาคารแบบ ๐๑๗ จำนวน ๒ หลัง ๑๖ ห้องเรียน มีอาคารเรียนแบบพิเศษจำนวน ๑ หลัง

  ๖ ห้องเรียน มีอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน ปี พ.ศ ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ที่ มีอาคาร

  อเนกประสงค์ ๑ หลัง มีถังเก็บน้ำ ฝ๓๐ พิเศษ จำนวน ๑ ที่ มีส้วม แบบ สปช.๒๐๖/๒๙ จำนวน ๒ หลัง ๘ ที่

  มีส้วมชาย ๔ ที่/๔๙ ปี ๒๕๕๘ ๑ หลัง มีส้วม ที่ีสร้างด้วยเงินบริจาคจำนวน ๑ หลัง มีสนามบาสเกตบอล ๑ 

  สนาม มีสนามลานกีฬาอเนกประสงค์ ๒ สนาม มีสนามฟุตบอล ๑ สนาม มีหอประชุม "วิสิฐกมลวนิชประชาสรรค์"

  ๑ หลัง มีที่ดินของวัดเกตุสโมสรที่มอบให้โรงเรียนดำเนินการจำนวน ๑๗ ไร่ ๑ งาน โรงเรียนจดการ

  เรียนการสอนต้งแต่ชั้น อนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-13 14:13:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมคิด มีทรัพย์ทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสมปอง สำราญใจ

 • นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,599
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกตุสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 038-581-319 อีเมล์: saijai.au@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายใจ อู่เงิน โทรศัพท์: 089-214-4906 อีเมล์: saijai.au@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]