โรงเรียนวัดสะแกงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ประวัติโรงเรียนวัดสะแกงาม

 

     โรงเรียนวัดสะแกงาม  ก่อตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2473  โดย พระอธิการพร้อมร่วมกับนายอำเภอ ใช้ศาลาการเปรียญวัดสะแกงามเป็นที่สอน

 มีนายเจียก ตระสูตร เป็นครูใหญ่  จัดทำการสอนชั้น ป.1 - ป.4  ต่อมา นายเจียก ตระสูตร ลาออก พระภิกษุอัมพรมิตรานนท์ เป็นครูใหญ่

เมื่อ พ.ศ. 2475 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเกาะขนุน (มณีนันทศึกษา)

     นายทองคำ สุวรรณ ได้มาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 และได้สร้างโรงเรียนขึ้น โดยมี นายหน่อยและนางเนย จีระศฤงฆ์

ร่วมบริจาคทรัพย์ จำนวน 170,000 บาทเศษ สร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง แบบ ป.1 ออกมุขกลาง 3 ห้องเรียน จนสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2497

จึงใช้ชื่อ "จีระศฤงฆ์อุทิศ" เป็นสร้อย เมื่อ นายหน่อยและนางเนยเสียชีวิต นายบุญธรรมและนางเสงี่ยม ขยันยิ่ง ได้เป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่อมาจนถึงปัจจุบัน

     ต่อมา นายทองคำ สุวรรณ ร่วมกับคณะครู พระอธิการผาด ชุตินทโร เจ้าอาวางวัดสะแกงาม รวมทั้งประชาชนในชุมชน ได้ขออนุญาตเปิดชั้นประถมปลายขึ้น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2505 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสะแกงามเป็นที่เรียน

     ปี พ.ศ. 2511 นายประสิทธิ์ ไทยมานน มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียนต่อเติมด้านขวางอีก 2 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน

นายบุญธธรม ขยันยิ่ง นายดิเรก บุณยไพโรจน์ นายรุ่ง นพภาลี รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 107,250 บาท และได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมปลาย (ป.5 - ป.7)

มาเรียนที่อาคารหลังนี้

     ปี พ.ศ. 2518 นางเีทียมจิตร ประยูรทอง มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ทางราชการได้อนุมัติให้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง โดยใช้งบประมาณ 82,000 บาท

สร้างรั้วรอบโรงเรียน ใช้งบประมาณ 35,000 บาท

     ปี พ.ศ. 2520 ได้ของบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ 017 4 ห้องเรียน อีก 1 หลัง เป็นเงินงบประมาณ 386,000 บาท และย้ายนักเรียนชั้น ป.5 - ป.7 

มาเรียนอาคารหลังนี้ ในปีนี้ได้รับงบประมาณจากกระทราวงสาธารณสุข สร้างปะปาน้ำฝน แบบ ป.33 20,000 บาท โรงเรียนหาทุนสมทบอีก 20,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิเชียร นางสุภา ตันเจริญ สร้างเสาธงใหม่ทางทิศใต้ แทนเสาธงเดิมที่อยู่ทางทิศเหนือ
เนื่องจากทางราชการได้ตัดถนนผ่านโรงเรียนทางทิศใต้

     ปี พ.ศ. 2521 ได้รับเงินงบประมาณสร้างโรงอาหาร แบบ 321 เป็นเงิน 80,000 บาท
     ปี พ.ศ. 2530 นายปราโมทย์ นางตุ้ย จิระสิงห์ ได้สร้างพระพุทธรูปยืนปางสีลาพร้อมฐาน ประดิษฐานอยู่หน้าโรงเรียน เป็นเงิน 12,000 บาท มอบให้เป็นสมบัติ 

ของทางราชการ ในปีนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (กศ.พช.) และจัดทำการกระจายข่าวไปยังหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน

3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 8 หมู่ 11 และหมู่ 12 ในช่วงเวลา 7.00 น. - 8.20 น. เที่ยง เวลา 11.30 น. - 12.30 น. ทำให้ประชาชนในเขตบริการทราบข่าวความเคลื่อนไหว

ของทางราชการอย่างทั่วถึง และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีครูสอนชั้นเด็กเล็กดีเด่นของกิ่งอำเภอราชสาส์น

     ปี พ.ศ. 2540 ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2540 ได้ทอดผ้าป่าการศึกษา สร้างอาคารอนุบาลชั้นเีดียว 2 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 422,850 บาท และได้ทำการเปิดใช้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 และได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก ชนะเลิศการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างวินัย ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา

     ปี พ.ศ. 2545 พระครูโสภณสุทธิวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เร่มมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน จำนวน 19 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นประจำทุกปี

จนถึงปัจจุบัน

     ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

     ปี พ.ศ. 2551 ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ท่านพระครูโสภณสุทธิวัฒน์ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนร่วมกันสร้างรั้วโรงเรียนยาว 200 เมตร

เป็นจำนวนเงิน 496,655 บาท

     ปี พ.ศ. 2552 พระครูโสภณสุทธิวัฒน์ ทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างห้องคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 425,100 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณ 336,000 บาท

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด

    ปี พ.ศ. 2554 ดำเนินการทอดผ้าป่าการศึกษา สร้างโดม จำนวนเงิน 450,000 บาท และได้รับงบแปรญัตติ 135,000 บาท ทาสีภายนอกอาคารเรียน

     ปี พ.ศ. 2555 บริษัทมูลนิธิ เอสซีจี ปูนซีเมนต์ไทย มอบงบน้ำท่วมโครงการ "โรงเรียนหนูสู่ภัย" สร้างส้วม 4 ห้อง จำนวนเงิน 200,000 บาท

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสะแกงาม

นางพัชรินทร์ วงศ์กำภู
นางโกสุม ใจเย็น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,137
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3851-7708 อีเมล์: sakagnamschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางโกสุม ใจเย็น โทรศัพท์: 0890092404 อีเมล์: sakagnamschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]