• ประวัติโรงเรียน
 •       โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม แต่เดิมเป็นโรงเรียนเอกชน ชื่อโรงเรียนบุญส่งราษฏ์บำรุง (บ.ร.) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2486 โดยมีนายวิน ตะเภาทองเป็นจ้าของผู้จัดการและครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4 ต่อมาได้โอนกิจการให้ นายบันเทิง ธรรมสถิต เป็นเจ้าของและครูใหญ่ และนางปรุงจิต เกสจินดา เป็นผู้จัดการ

  พ.ศ. 2500 นายเทพ อินสุวรรณ ได้เข้ามาดำเนินการ โดยมีส่วนเป็นเจ้าของและครูใหญ่ เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

  พ.ศ. 2501 โรงเรียนได้รับรางวัลวิทยฐานะเทียบเท่ารัฐบาล

  พ.ศ. 2503 นายบันเทิง ธรรมสถิต และนายเทพ อินสุวรรณ ได้โอนกิจการโรงเรียนเสริมปัญญาเยาวชนให้นายพิพัฒน์  อินสุวรรณ เป็นเจ้าของและอาจารย์ใหญ่โดยมีนางปรุงจิต  เกสจินดา เป็นผู้จัดการและเจ้าของร่วมกัน ซึ่งในปีดังกล่าวนี้ย้ายสถานที่ตั้งเดิมจาก (ข้างตลาดเทศบาลบางคล้า) มาตั้งที่แห่งใหม่ คือที่ตั้งโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมในปัจจุบัน เนื่องจากสถานที่เก่าคับแคบ และติดชุมชน

  พ.ศ. 2509 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากบุญส่งราษฎร์บำรุงเป็นโรงเรียนเสริมปัญญาเยาวชน (ส.ป.ย.)

  ต่อมานายนิพัฒน์  อินสุวรรณ  ได้เสนอโอนกิจการโรงเรียนเสริมปัญญาเยาวชนให้เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุที่ว่า อำเภอบางคล้ายังไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ที่มีอยู่เป็นของเอกชน ยังไม่สามารถจัดการศึกษาที่เป็นกลางได้เพราะต้องลงทุนสูง ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ ให้โอนกิจการของโรงเรียนเสริมปัญญาเยาวชนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมสามัญศึกษาตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2524  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมเป็นชื่อใหม่โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม และใช้ชื่อว่า (บ.พ.) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  เพื่อให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของโรงเรียน ทางโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมจึงได้ทำเรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงชื่อสถานศึกษาจาก “โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม” เป็น โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม (เสริมปัญญาเยาวชน – บุญส่งราษฎร์บำรุง) ทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 อนุมัติเปลี่ยนชื่อได้ โดยยังใช้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ทำเนียบผู้บริหาร

  1. นายประเวศ  บุญเจริญ      พ.ศ. 2524-2531

  2. นายนิยม  ตันติวัฒนทรัพย์ พ.ศ. 2531-2534

  3. นายสมดุลย์  ทำเนาว์       พ.ศ. 2534-2539

  4. นายวารินทร์  คัยนันทน์     พ.ศ. 2539-2547

  5. นายสมมาตร  ภักดีบำเพ็ญ พ.ศ. 2547-2551

  6. นายศักดิ์ชัย  ณรงค์หนู      พ.ศ. 2551-2560

   7. นายวิชัย  ยอดปัญญา       พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 15:21:26 น.

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-541138 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชค โทรศัพท์: 086-5475928 อีเมล์: w_siriaudomchok@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]