• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น
  - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขต การปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 (ออกตาม มาตรา 35 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
  - กฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
  เป็นต้น

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 15:21:26 น.

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-541138 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชค โทรศัพท์: 086-5475928 อีเมล์: w_siriaudomchok@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]