โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นไทย และมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล

   • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
   • ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
   • พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำคัญที่สุด
   • พัฒนาระบบบริหาร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
   • กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล การเรียนของผู้เรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา

   

  เป้าประสงค์

   เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:32:26 น.

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-3859-1078 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วรัชยา ย่องใย โทรศัพท์: 0994141234 อีเมล์: warataom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]