โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ประวัติโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

 

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่24 มีนาคม พ.ศ. 2535

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนศรีมหาโพธิ ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2528

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยอาศัยศาลาวัด โรงลิเก ฯลฯ ของ วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมเป็นสถานที่

ทำการเรียนการสอนโดยมี นายเสรี วิเชียรศาสตร์ เป็นหัวหน้าสาขา และได้ขอบริจาคที่ดินตรงข้ามวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

จาก นายจ้อย เหมือนส่อน จำนวน 5 ไร่65 ตารางวา สร้างเป็นโรงเรือนเล้าไก่มุงหญ้าแฝกสอนเรื่อยมา เมื่อปีการศึกษา 2534

กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ นายประมัย ชวนอาษา อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนศรีมหาโพธิมารับหน้าที่หัวหน้าสาขาแทน เมื่อวันที่

24 มีนาคม 2535 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม และได้แจ้งจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน

แบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค พร้อมอาคารประกอบ ขณะนั้นที่ดินที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะทำการปลูกสร้างอาคารเรียนดังกล่าว จึงได้ขอบริจาคที่ดินจาก

ผู้มีจิตศรัทธา คือ นางปลด โตแก่น และ นางล้วน ชุ่มชื่น ได้มอบที่ดินให้ 11 ไร่ 24 ตารางวา ห่างจากที่เดิมประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ และ

ขอที่สาธารณะประโยชน์อีกจำนวน 13 ไร่ 22 ตารางวา จึงได้สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบจนแล้วเสร็จต่อมาปี พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษา

ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายประมัย ชวนอาษา เป็นผู้บริหารคนแรก และได้ทำการเรียนการสอนเจริญก้าวหน้า มาตามลำดับ ในปีการศึกษา 2539

ได้อนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-15 14:49:07 น.

นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม

นายยุทธวีร์ มรกต
นางสาววิไลลักษณ์ แก้วพิลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,089
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037452528 อีเมล์: ksb_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรยุทธ ศรีโสภา โทรศัพท์: 037452527 อีเมล์: ksb_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]