• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  2. พัฒนาระบบการประเมินผล  โดยใช้วิธีที่หลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง
  3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
  4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  5. พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ และเป็นมืออาชีพ
  6. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้
  7. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
  8. ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย กิน อยู่ ดู ฟัง เป็นตามแนวทางวิถีพุทธ   
  9. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Eco- School

   

  เป้าประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ และเป็นบุคคลแห่งแหล่งการเรียนรู้
  2. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  3. เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น และรักษ์ความเป็นไทย
  4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  5. เพื่อส่งเสริมให้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:08:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายยุทธวีร์ มรกต

 • นางสาวอดิศา มะโนศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,254
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037452528 อีเมล์: ksb.kswschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรยุทธ ศรีโสภา โทรศัพท์: 037452527 อีเมล์: ksb_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]