โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฏร์นาวีอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่าที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                  ๒.  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต

                  ๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกกำลังกาย

                  ๔.  มีความรักชาติ  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

                  ๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์  และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:40:12 น.

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฏร์นาวีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-613052 อีเมล์: wat_ploy@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญจิตร เนียมพ่วง โทรศัพท์: 0904277244 อีเมล์: ืีัnuy_5855@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]