• ประวัติโรงเรียน
 •                                                                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                 ตามที่มีพระราชประสงค์ตั้งโรงเรียนขึ้น ก็โดยมีพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช  ๒๔๖๔ นั้นก็เพื่อแก้ความขัดข้องของเด็กชายหญิงที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งมีอายุอยู่ในเกณฑ์เล่าเรียนให้มีความรู้ พออ่านออกเขียนได้ ตามความสมควร     ตามฐานะทั่วไปในพระราชอาณาจักร ซึ่งได้วางข้อบังคับ กฎหมายในระเบียบดังต่อไปนี้

       ก. โรงเรียนวัดตาพระยา ตำบลตาพรยานี้ เป็นชนิดโรงเรียนประชาบาล อยู่ในพวกที่สอนวิชาตั้งแต่ประถมตอนต้น เรียกว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลตาพระยา (วัดตาพระยา) ได้เริ่มตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๗๖ เป็นโรงเรียนที่นายอำเภอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา

       ข. ดำรงอยู่ด้วยเงินพระราชทานอุดหนุนการศึกษา จ่ายเป็นเงินเดือนครู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปัจจุบันใช้จ่าย  โดยงบประมาณแผ่นดินและเงินบริจาคของประชาชน

       ค. การรับนักเรียนโรงเรียนนี้จะรับเฉพาะนักเรียนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ หรือตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด จึงจะรับได้ ผู้ที่มาเล่าเรียนจะให้เล่าเรียนเปล่าโดยไม่คิดค่าเล่าเรียน เว้นนักเรียนก่อนประถมศึกษาทางโรงเรียนจัดเก็บค่าเล่าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๐ เป็นต้นมา

       โรงเรียนนี้เริ่มเปิดเรียนครั้งแรก สอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จนเมื่อปีการศึกษา ๒๕๐๕ จึงขยายการศึกษา     ภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เพื่อดำเนินตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   ฉบับ ๒๕๐๓ เพราะไม่มีโรงเรียนใดในท้องที่อำเภอตาพระยาเปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗   ต่อมา วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้กำหนดให้เป็นโรงเรียนชุมชน จึงเรียกว่าโรงเรียนชุมชนวัดตาพระยา        และเมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๑   ได้เปิดเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เท่านั้น ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. ๒๕๒๑ และปีการศึกษา ๒๕๒๖ ได้เปิดเด็กเล็กในปีการศึกษา ๒๕๒๙ ได้เดอนุบาลชนบท ในปีการศึกษา ๒๕๓๐    เปิดอนุบาล    ๑ – ๒ และปีการศึกษา ๒๕๔๒ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลตาพระยา ในโครงการเครือข่ายสหวิทยาเขต

       ง. ทางราชการได้ประกาศการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ฉะนั้นเด็กในเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลตาพระยา ต้องเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเรียนจนอายุครบ ๑๔ ปีบริบูรณ์ จึงจะออกจากโรงเรียน  นี้ได้ และเด็กที่จะเข้าเรียนในชั้นอนุบาล ๑ ได้จะต้องมีอายุครบ ๔ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ของปีการศึกษานั้น  ๆ

       จ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้ยุบรวมกรมต่าง ๆเข้าด้วยกัน  และแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ สำนัก จึงทำให้โรงเรียนอนุบาลเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และกระทรวงได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยโรงเรียนได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕และกำหนดระบบการจัดการศึกษาภาคบังคับเป็น  ๙  ปี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:20:49 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒนะ ฉิมมาลา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพรไพริททร์ นัยนานนท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางขนิษฐา สละชั่ว

 • นางสาวสุนันทา เนียมทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,495
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037269068 อีเมล์: Anb.tpy@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์ โทรศัพท์: 0912415900 อีเมล์: anb.tpy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]