• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

   

                              1.เด็กหญิงไอรดา  ชมกิจ                             ประธานสภานักเรียน

                              2.เด็กชายเดชฤทธิ์  มหาวงษ์                       รองประธานสภานักเรียน

                              3.เด็กหญิงภัคจิรา  สุภาพ                            รองประธานสภานักเรียน

                              4.เด็กหญิงกัญญารัตน์  คล้ายมาลี               กรรมการ

                              5.เด็กหญิงณัฐฐาเนตร  เกิดปรี                     กรรมการ

                              6.เด็กชายกฤษชัย  กันเรือน                         กรรมการ

                              7.เด็กหญิงวิจิตรา  วันบุญ                             กรรมการ

                              8.เด็กหญิงรังสิเกศ  เพชรชื่น                       รองประธานชุมนุมกีฬาหรรษา

                              9.เด็กชายกฤษณะ  ทองจันทร์                     ประธานชุมนุมดุริยางค์

                            10.เด็กหญิงศรสวรรค์  กันเรือน                      ประธานชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย

                            11.เด็กหญิงกนกพร  บุญศรี                            ประธานชุมนุมศิลปะพาเพลิน

                            12.เด็กหญิงระพีพรรณ  ลอยสุวงค์                 ประธานชุมนุมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                            13.เด็กหญิงวรรณพร  เชื้อสุวรรณ                  ประธานชุมนุมพุทธศาสน์

                            14.เด็กหญิงภัคจิรา  สุภาพ                             ประธานชุมนุมร้องรำทำเพลง

                            15.เด็กหญิงจารุวรรณ  วงค์พนม                    ประธานชุมนุมอาเซียน

                            16.เด็กหญิงนิตยา  อินทร์สำโรง                     ประธานชุมนุมคณิตศาสตร์

                            17.เด็กหญิงภัทราวดี  สุภาพ                          หัวหน้าห้อง ป.1/1

                            18.เด็กหญิงบุณฑริกา  อยู่ประพิส                  หัวหน้าห้อง ป.1/2

                            19.เด็กหญิงกรรณิการ์  มีผล                         หัวหน้าห้อง ป.2/1

                            20.เด็กหญิงกานดา  ชาวสวน                       หัวหน้าห้อง ป.2/2

                            21.เด็กหญิงวาริษา  วงษ์พิมาย                     หัวหน้าห้อง ป.3/1

                           22.เด็กหญิงกานดา  ชาวสวน                        หัวหน้าห้อง ป.3/2

                           23.เด็กหญิงรัตนารัตน์  อินทร์ประยูร             หัวหน้าห้อง ป.4/1

                           24.เด็กหญิงขนิษฐา  ดีวงค์                           หัวหน้าห้อง ป.4/2

                           25.เด็กชายสุรนาท  เฟื่องฟุ้ง                        หัวหน้าห้อง ป.5/1

                           26.เด็กชายอดิเทพ  ชมพู                             หัวหน้าห้อง ป.5/2

                           27.เด็กหญิงสิริยากร  เกตุพงษ์                     หัวหน้าห้อง ป.6/1

                           28.เด็กชายวรพล  ซีแซว                             รองหัวหน้าห้อง ป.6/2

                           29.เด็กชายพีรพัฒน์  องค์สุนทร                  ประธานสีแดง

                           30.เด็กหญิงชลธิชา  เกษมศรีวิทยา            ประธานสีเหลือง

                            31.เด็กหญิงวรรณวิศา  เสือนางรอง           ประธานสีชมพู

                           32.เด็กหญิงชไมพร  ชูเชิด                         ประธานสีเขียว

                           33.เด็กหญิงเบญสิตา  ไกรสุข                     กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:20:49 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒนะ ฉิมมาลา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพรไพริททร์ นัยนานนท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพัทธพล กันเมียน

 • นางสาวสุนันทา เนียมทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,492
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037269068 อีเมล์: Anb.tpy@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์ โทรศัพท์: 0912415900 อีเมล์: anb.tpy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]