• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  • ส่งเสริมและบริการนักเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
  • ส่งเสริมให้บุคลากร  องค์กรและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
  • พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
  • จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
  • พัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
  • ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะและค่านิยมที่ดีงามแก่นักเรียน
  • พัฒนาสถานศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา
  • ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน

   

  เป้าหมาย

  1.นักเรียนมีความรู้   ความสามารถและทักษะกระบวนการตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ.  2551

      2.นักเรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์   มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและสังคม

      3.นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้   การสื่อสาร   การทำงาน   การจัดการ   การคิดการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง

           มีเหตุผล   รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   และความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่าง  ๆ   และพึ่งตนเองได้

      4.นักเรียนมีทักษะจำเป็นในการดำเนินชีวิต  มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี   มีสุนทรียภาพอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  อย่างมีความสุข

           อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   พลังงานและสิ่งแวดล้อม

      5.นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย   ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  รักการออม

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

  ปฏิบัติธรรมเป็นนิจ  จิตมีศีล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:20:49 น.

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037269068 อีเมล์: Anb.tpy@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รตนวดี อุปลา โทรศัพท์: 0889706799 อีเมล์: Ratanawadeeaupala@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]