• ประวัติโรงเรียน
 •                        ประวัติโรงเรียนบ้านโคคลาน

               โรงเรียนบ้านโคคลาน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

  กระทรวงศึกษาธิการ   ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.  2515  ณ  หมู่บ้านโคคลาน หมู่ที่ 8  ตำบลหนองแวง 

  อำเภอตาพระยา    จังหวัดปราจีนบุรี  เนื่องจากเดิมในพื้นที่ดังกล่าวมีบ้านเรือนราษฎรไม่กี่หลัง

  แต่มีราษฎรในพื้นที่อื่นอพยพเข้ามาอย่างรวดเร็วมีเด็กในวัยศึกษาเล่าเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก

  นายประทีป   จีรวัฒน์  นายอำเภอตาพระยาและนายจำเนียร  ขจร ศึกษาธิการอำเภอตาพระยา

  ในขณะนั้น  ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่  3) 

  พ.ศ. 2505  มาตรา  31  ให้นายอรรณพ  งามสอน  มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่ 

  เริ่มดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นอาคารไม้  ขนาดกว้าง  7  เมตร 

  ยาว  14  เมตร  หลังคามุงสังกะสี  พื้นดินไม่มีฝา  ชาวบ้านและครูร่วมกันบริจาค

  สิ่งของและแรงงาน  สิ้นค่าก่อสร้าง ประมาณ  8,500  บาท (ปัจจุบันผุพังและ

  รื้อถอนแล้ว)    ปลูกสร้างเนื้อที่   20  ไร่   

               เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  4  พฤษภาคม พ.ศ.  2515 

  ในระดับประถมศึกษาปีที่  4  โดยมีครู  3  คน  และนักเรียน  137  คน  

   

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคคลาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา

  จังหวัดสระแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว  เขต  2 

  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กระทรวงศึกษาธิการ    

               นายเอนก  ผ่องเเผ้ว    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น

  ก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีผู้บริหาร  2  คน ข้าราชการครูสายผู้สอน  16  คน  ลูกจ้างประจำ  2  คน  

  ลูกจ้างชั่วคราว  2  คน   นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน   93   คน   นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 273 คน

  รวมทั้งสิ้น  366   คน จัดห้องเรียนเป็น 16  ห้อง ระดับก่อนประถมศึกษา  4  ห้อง     

  ระดับประถมศึกษา  12  ห้อง  นักเรียนส่วนใหญ่มาเรียนด้วยการเดินเท้าและปั่นจักรยาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:24:02 น.

โรงเรียนบ้านโคคลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037269932 อีเมล์: bankoklan2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศราวุฒิ ศรีนนท์ โทรศัพท์: 0983977679 อีเมล์: srenonsarawut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]