• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                               พันธกิจ
  1. พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ
  2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม
       ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
  5. ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  มีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาการศึกษา
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      และเป็นที่ยอมรับของสังคมตรงตามมาตรฐานการศึกษา
  7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร   สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
   
                               เป้าประสงค์
               การบริหารจัดการเป็นระบบ  
               ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ  
               สื่อการสอนทันสมัย 
               ใช้เทคโนโลยี    
               เป็นที่ยอมรับของชุมชน
               โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:24:02 น.

โรงเรียนบ้านโคคลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037269932 อีเมล์: bankoklan2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศราวุฒิ ศรีนนท์ โทรศัพท์: 0983977679 อีเมล์: srenonsarawut@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]