• ประวัติโรงเรียน
 • บริบทโรงเรียนบ้านทัพเซียม

             1. ประวัติของโรงเรียน

              โรงเรียนบ้านทัพเซียมก่อตั้งเมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2515 บนพื้นที่  93  ไร่  โดยมีตำรวจตระเวนชายแดนจสต.มั่น  โพธิ์ทองหลาง เป็นครูใหญ่ตชด.คนแรก    ชาวบ้านทัพเซียมและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวด้วยไม้เนื้อแข็ง มุงสังกะสี   พื้นดิน  ขนาด  7 × 24  เมตร  ขึ้น  1  หลังแล้วเปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่   1 - 4  ดำเนินการสอนโดยตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดอยู่ในความควบคุมบริหารโดยกรมตำรวจตลอดมา

  4 สิงหาคม 2521  ได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  (ขณะนั้นเป็นจังหวัดปราจีนบุรี) เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4   เป็นโรงเรียนไกลคมนาคม  (กันดาร)

  ตุลาคม 2523  ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.)  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว (ขณะนั้นเป็นจังหวัดปราจีนบุรี)

  พฤษภาคม  2525  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6

            16  พฤษภาคม  2536  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลชนบท คือเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 - 2

  ตุลาคม  2539  เป็นโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 

  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทัพเซียม พุทธศักราช  2553  ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 - 2  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6   เป็นโรงเรียนห่างไกลคมนาคม ติดกับแนวชายแดนไทยกัมพูชา ห่างจากประเทศกัมพูชาประมาณ  1,500 เมตร  เป็นโรงเรียนกันดารตามประกาศของกระทรวงการคลังมาโดยตลอดถึงปัจจุบัน

       โรงเรียนบ้านทัพเซียม  ตั้งอยู่เลขที่  66   หมู่ที่  10  บ้านทัพเซียม  ตำบลตาพระยา   อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  รหัสไปรษณีย์  27180  โทรศัพท์  037247550  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  2       เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทัพเซียม  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ในปีการศึกษา  2560  มีผู้เรียนจำนวน  142  คน มีผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ครูจำนวน  9  คน  คนครูอัตราจ้าง  2 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:29:27 น.

โรงเรียนบ้านทัพเซียม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247550 อีเมล์: bantubsiam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาวรดี เรืองเดช โทรศัพท์: 037247550 อีเมล์: napaworadee.r@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]