• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

  ๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสุขภาวะทางกายที่ดี รู้จักการออม

  ๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษา

  ๕. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

  ๖. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๗. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

            ๘.เป้าหมาย

  ๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

  ๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  ๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสุภาวะทางกายที่ดี ประหยัดและรักการออม

  ๔. สถานศึกษามีจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษา

  ๕. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

  ๖. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๗. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:29:27 น.

โรงเรียนบ้านทัพเซียม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247550 อีเมล์: bantubsiam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาวรดี เรืองเดช โทรศัพท์: 037247550 อีเมล์: napaworadee.r@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]