โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

              1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับปฐมวัย ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

               2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ค่านิยมหลักของ            คนไทย 12 ประการ

              4. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ

              5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะ

           มาตรฐานวิชาชีพ 

               6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               7. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

                9. ประสานงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                10. จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้

            

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

  2. ผู้เรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

  3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

  4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

  5. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น รักความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

  6. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาวะทางจิตที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

  7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน                         

      สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

  8. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

  9. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของ                   

      เศรษฐกิจพอเพียง

  10. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

  11. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม และมีความมั่นใจต่อการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

  12. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้หลากหลายและเอื้อต่อการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 14:04:47 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550021 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วัลย์นัส นู โทรศัพท์: 0925635569 อีเมล์: wannus2522@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]