• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนบ้านกุดเวียน

            โรงเรียนบ้านกุดเวียน  เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  15  มีนาคม  2480 เดิมมีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลตาพระยา 4 (บ้านกุดเวียน)  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2510  ทางราชการได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มอีก 3 ชั้น คือ ประถมศึกษาปีที่ 5-7  เมื่อ พ.ศ. 2521 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ จึงลดชั้นเรียนเหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และต่อมา พ.ศ. 2525 ทางราชการได้เปิดสอนชั้นอนุบาลชนบทเพิ่มอีก 1 ห้อง ในปี พ.ศ. 2530 ทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้อนุมัติให้โรงเรียนอยู่ในโครงการ กศ.พช. พ.ศ. 2531 ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดสอนชั้นอนุบาลชนบทเพิ่มขึ้นอีก 1 ห้อง

            ในปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และพร้อมกันนั้นได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

            ปี  พ.ศ. 2552  เป็นโรงเรียนแกนนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเขมร  ของศูนย์ประสานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาเขมร)

            ปี  พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น

  “โรงเรียนดีประจำตำบล” รุ่นที่ 2  ประจำตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

            ปี  พ.ศ.  2553  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับทอง” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

            ปี  พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง” เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี  2554

            ปี พ.ศ. 2555  เป็นโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ในโครงการ “11th NANMEEBOOKS READING CLUB” จากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

            ปี พ.ศ. 2555  ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์  ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2555-2557

            ปี พ.ศ. 2556  เป็นโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ในโครงการ “12th NANMEEBOOKS READING CLUB” จากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

            ปี พ.ศ. 2556  ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ในระดับ “ดีมาก”
  ประจำปี 2556

            ปี พ.ศ. 2556  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม สมศ.  (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

            ปี พ.ศ. 2556 ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ 1 – 2  แบบไม่มีเงือนไข

            ปี พ.ศ 2557  เป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน “ดีเด่น” ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  ประจำปี 2556

            ปี พ.ศ. 2557  เป็นโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ในโครงการ “13th NANMEEBOOKS READING CLUB” จากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

            ปี พ.ศ. 2557  ผ่านการประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ในระดับ “ดีมาก” ภายใต้เครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีนพเก้าบูรพา  อำเภอตาพระยา  ประจำศูนย์อนามัยที่ 3  ชลบุรี

           ปี พ.ศ. 2557 ได้รับการรับรอง เป็นสถานศึกษาใช้พลังงานดีเด่น ประจำปี 2557 โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก”โดยสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

          ปี 2558 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556 โดยกระทรวงศึกษาธิการ

          ปี 2558 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษา “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ปี 2557 ระดับ “ดีเด่น” ประเภทประถมศึกษา “ขนาดกลาง” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

         ปี 2559 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2559  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ปี 2559 ผ่านเกณฑ์การประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดียอดเยี่ยมระดับประเทศ ภายใต้เครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีนพเก้าบูรพา ประจำศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

          ปี 2560 ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2559 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพ และอาหารปลอดภัย จังหวัดสระแก้ว จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

   

  ที่ตั้งและขนาดโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านกุดเวียน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4  ตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตาพระยาประมาณ  9  กิโลเมตร  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประมาณ  60  กิโลเมตร โรงเรียนบ้านกุดเวียนจัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  กลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-27 23:08:09 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวินัย สุขพงษ์ไทย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสำเนียง วงสุริย์

 • นางวลัยพร เรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,075
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243577 อีเมล์: kudwian104@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ ทองทวีวัฒน์ โทรศัพท์: 0892249690 อีเมล์: Kudwian104@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]