• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนบ้านโคกไพล เนื่องจากกองบัญชาการตำรวจตระเวน ชายแดน มีนโยบายที่จะสงเคราะห์ชาวป่า ชาวเขาและประชาชนที่อยู่ห่างไกลคมนาคมที่ไร้การศึกษา และเพื่อผูกมิตรกับประชาชนและเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความเจริญทัดเทียมกับอารยะชนทั่วไป เพื่อดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของกรมตำรวจ ทางกองบัญชาการตำรวจตระเวน ชายแดน จึงสั่งมายังผู้กำกับเขตแต่ละเขตที่รับผิดชอบ ให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจขึ้นโดยความร่วมมือในการให้การศึกษาแก่ชาวป่าชาวเขาและประชาชนที่อยู่ไกลการคมนาคม ที่ยังไม่มีโรงเรียนมาก่อน ในปี พ.ศ. 2500 จุดที่ตั้ง ตำบลตาพระยา หมวดตำรวจตระเวน ชายแดนที่ 76 ประจำและรักษาความปลอดภัยในเขตนั้น โดยความควบคุมของ ร.ต.ต.สมพล สุวรรณราช ซึ่งเป็นผู้บังคับหมวดที่ 76 พร้อมด้วยนายสิบและพลตำรวจ ออกสำรวจหมู่บ้านต่าง ๆในตำบลตาพระยาโดยทั่วแล้ว จึงเห็นว่าบ้านโคกไพล หมู่ที่ 9 ตำบลตาพระยา กิ่งอำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลและกันดารที่สุดในตำบลตาพระยา และหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีโรงเรียนมาก่อน ประชาชนส่วนมากไม่รู้จักภาษาไทยและหนังสือไทย ทางหมวดจึงได้มีมติให้ตั้งโรงเรียนไกลคมนาคมขึ้นในหมู่บ้านนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากนายเขียว อินทร์ประสงค์ ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในหมู่บ้านนี้ได้พร้อมใจกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น เสร็จเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2502 ตัวอาคารเรียนกว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร ทางหมวดตำรวจตระเวน ชายแดนที่ 76 ได้แต่งตั้ง ส.ต.ท.บรรเทา กันเงิน และพลฯคำ นุชรอด มาเปิดโรงเรียนให้สอนประจำใน โรงเรียนนี้เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2502 โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนพิทักษ์บำรุงราษฎร์” นับแต่นั้นมา เป็นเพียงแต่ริเริ่มเพื่อปูพื้นฐานการศึกษาภาษาไทย ตามนโยบายของกรมตำรวจโดยมิได้จำกัดอายุของคนที่ได้รับการศึกษา แม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็เข้ารับการศึกษาได้ ความมุ่งหมายการศึกษาทั่ว ๆ ไปในการเปิดโรงเรียนนี้ขึ้นก็เพื่อให้เด็กที่อยู่ไกลคมนาคมได้พูดและอ่านภาษาไทยได้ ตลอดจนวิชาการต่างๆเพื่อนำไปประกอบอาชีพเมื่อเติบโตขึ้น ต่อมาปี พ.ศ. 2506 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนนี้จากกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 โดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายมี ส.ต.อ.บัณฑิตย์ วรมานกุล ตำแหน่งฝ่ายอำนวยการ (ฝ.3) กองกำกับการตำรวจตระเวน ชายแดนเขต 2 พร้อมด้วย ส.ต.ท.วิชา บรรยงนุชวานิช ผู้แทนกำกับเขต 2 เป็นผู้มอบกับนายเฉลิม เจริญนาน ศึกษาธิการกิ่งอำเภอตาพระยา ผู้แทนปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอตาพระยา ในนามกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และนายพิมพ์ ถาวรยิ่ง รักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้รับมอบโรงเรียนนี้ จึงเป็นโรงเรียนประชาบาล ขึ้นตรงต่อกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านโคกไพล” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี พ.ศ. 2521 ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ ปี พ.ศ. 2523 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2527 ได้เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2536 ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกไพล ได้จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-27 14:01:12 น.

โรงเรียนบ้านโคกไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550113 อีเมล์: khokplaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิทย์ สุขหมั่น โทรศัพท์: 0959602216 อีเมล์: j0959602216@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]