• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านเจริญสุข

                  โรงเรียนบ้านเจริญสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500  เดิมเป็นโรงเรียนของตำรวจตระเวนชายแดน ชื่อว่าโรงเรียนศุภมิตรวิทยา (บ้านมะค่า) มีอาคารชั่วคราวหลังคามุงแฝก จำนวน 1 หลัง โดยมีตำรวจ เป็นครูทำการสอน พ.ศ. 2503 ชาวบ้าน และตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารจำนวน 2 ห้องเรียนขึ้นใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ต่อมาในวันที่  1  เมษายน  2507  ตำรวจตระเวนชายแดนได้โอน

  โรงเรียนแห่งนี้ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินการต่อ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านเจริญสุข”  มีเนื้อที่ 22  ไร่  3  งาน  43  ตารางวา  ซึ่งทางราชการจัดงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก                จำนวน  3  ห้องเรียนให้ 1 หลัง ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณ จากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ บ้านพักครู 2 หลัง ส้วมแบบ สปช.1 หลัง และถังเก็บน้ำฝน

  รายชื่อผู้บริหารที่มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน

                               1.  พ.ศ.  2500 – 2507  ตำรวจตระเวนชายแดน

                               2.  พ.ศ.  2507 – 2508  นายศุภชัย  ประสารแซ่

                               3.  พ.ศ.  2508 – 2515  นายพิมพ์  ถาวรยิ่ง

                               4.  พ.ศ.  2515 – 2516  นายใส  สีดอนงิ้ว

                               5.  พ.ศ.  2516 – 2518  นายวิเศษ  พัฒนพิบูลย์

                               6.  พ.ศ.  2518 – 2530  นายบุญเชิด  พินแพทย์

                               7.  พ.ศ.  2530 – 2532  นางสวลี  ยิ้มสุข

                               8.  พ.ศ.  2532 – 2538  นายวิฑูรย์  จันทรวดี

                               9.  พ.ศ.  2538 – 2540  นายจรัญ  สุกใส

                               10.  พ.ศ.  2540 – 2546          นายเชิดชัย  แก้วกนก

                               11.  พ.ศ.  2546 – 2548          นายกุระ  โกษีโรจน์  (รักษาราชการแทน)

                               12.  พ.ศ.  2548 – 2554          นายบัญชา  ประเสริฐสุข

                               13.  23  พ.ย.  2554–4 พ.ย.2558    นายเอนก  ผ่องแผ้ว

                                14.  5 พ.ย. 2558 - 22 ธ.ค. 2559   นายกุระ โกษีโรจน์ (รักษาราชการแทน)

                                15. 23 ธ.ค.2559  -31 ต.ค.  2562           นายชาญณรงค์  โยธาพันธฺุ์

                                16. 1 พ.ย. 2562 -  ปัจจุบัน       นายกุระ  โกษีโรจน์  (รักษาราชการแทน)

                            

   

                               

   

  ที่ตั้ง

   

            โรงเรียนบ้านเจริญสุข  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

            ทิศตะวันออก               ติดกับที่ดิน       ทางสาธารณะประโยชน์

            ทิศตะวันตก                ติดกับที่ดิน       นายกิตติ  ถาวรยิ่ง

            ทิศเหนือ                   ติดกับ            ทางสาธารณะประโยชน์

            ทิศใต้                       ติดกับที่ดิน       ทางสาธารณะประโยชน์

  เขตบริการ                                                                        

            โรงเรียนบ้านเจริญสุขจัดให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเจริญสุข  หมู่ที่  6  ตำบลทัพราช  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

  สภาพของชุมชน

            โรงเรียนบ้านเจริญสุข จัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตบริการที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่  6 

  บ้านเจริญสุข  ตำบลทัพราช  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งประชาชนมีอาชีพทางการเกษตรกรรม 

  แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเชิงเขา  สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์  รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดู  ระบบชลประทานมาไม่ถึง  เป็นเหตุให้ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ประกอบกับสภาพครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ออกไปหางานทำในท้องที่อื่น ๆ  ปล่อยให้ลูกอยู่กับปู่ย่า  ตายายและอยู่กันตามลำพัง  รวมทั้งยังมีผู้อพยพมากจากถิ่นอื่นเข้ามาอยู่ใหม่อีกจำนวนหนึ่ง  จึงมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเป็นอยู่  ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันและขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาและอื่น ๆ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 09:40:48 น.

โรงเรียนบ้านเจริญสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550022 อีเมล์: Bancharoensuk2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิกข์นิภา เย็นจิต โทรศัพท์: 084-3486896 อีเมล์: nignipa.2521@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]