• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. จัดการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้เรียนนำกระบวนการคิด วิเคราะห์ จากการเรียนรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

  2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครบถ้วนกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ส่งเสริมและดูแลสุขภาพอนามัยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

  5. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน

   

  เป้าหมาย

            1. นักเรียนมีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะจำเป็นเพื่อก้าวสู่สังคมโลก

            2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครบถ้วนกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

  4. นักเรียนมีสุขภาพและสุขนิสัยที่ดีทั้งกายและจิตใจ

  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

  6. โรงเรียน ชุมชน  ผู้ปกครอง และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการอย่างมีระบบ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายกุระ โกษีโรจน์

 • นางสาวดวงเดือน รุ่งธนศักดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,462
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเจริญสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550022 อีเมล์: jss@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางนิกข์นิภา เย็นจิต โทรศัพท์: 084-3486896 อีเมล์: nignipa.2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]