โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ได้ตั้งขึ้นและเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงด้วยหญ้าคา ซึ่งจัดสร้างโดยชาวบ้าน บ้านใหม่ไทยถาวร  เปิดสอน  ๒ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน ๔๐ คน  ที่ดิน จำนวน ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวาโดยนายสุด  สิงห์จานุสงค์  และ นายลี    สืบเพ็ง   เป็นผู้บริจาคมอบที่ดิน  ให้ซึ่งเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ

       ต่อมาทางกองทัพบกได้ให้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน   ๑๖๐,๐๐๐   บาท  มาก่อสร้างโรงเรียนเป็นอาคารเรียนถาวร  แบบ สปช.ป.1ข   มี ๔   ห้องเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ ถึง  ป.๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พลโทประเสริฐ  ธรรมศิริ ได้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบโดย พลตำรวจตรีศักดิ์ ธรรมรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในสมัยนั้นเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๖ โดยมีนายวิเศษ พัฒนพิบูลย์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และนางสาวจินตนา  ลิขิตปัญญา เป็นครูประจำชั้น

         นายวิเศษ    พัฒนพิบูลย์    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕  ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๖ 

  ได้ย้ายสับเปลี่ยนกับนายใส  ลีดอนงิ้ว ซึ่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเจริญสุข มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร

         นายใส  ลีดอนงิ้ว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีครู ๓  คน คือนายใส  ลีดอนงิ้ว   ครูใหญ่   นายมานพ  รักวรนิจ เป็นครูประจำชั้น และนางสาวสุทัศน์  เหรียญทอง เป็นครูประจำชั้น ส่วนนางสาวจินตนา  ลิขิตปัญญา ได้ย้ายไปโรงเรียนอื่น

         ในปีการศึกษา  ๒๕๒๙  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการได้ก่อสร้างอาคารเรียนปูนชั้นเดียว  แบบ สปช.๑๐๓/๒๖ จำนวน  ๑ หลัง  ๓  ห้องเรียน และได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช. ๒๐๓/๒๖ อีกหนึ่งหลัง

         ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้  นายสฐา  ดิษธรรม ตำแหน่งอาจารย์ ๑  ระดับ ๔  โรงเรียนวัดหนองติม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

         ในปี พ .ศ.๒๕๔๑  โรงเรียนได้ทำการก่อสร้างหอประชุมชั่วคราว เพื่อใช้เป็นโรงอาหาร ,หอประชุมสำหรับนักเรียน  เนื่องจากโรงอาหารเดิมคับแคบนักเรียนเพิ่มจำนวนขึ้น โดยงบประมาณส่วนใหญ่ได้มาจากการบริจาคจากชุมชนบ้านใหม่ไทยถาวร

          ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีคำสั่ง สปจ. สระแก้วที่ ๑๙๖ /๒๕๔๕  ลงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕  แต่งตั้งให้

  นายสฐา   ดิษธรรม   เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร เรื่อยมา

          ต่อมาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  ( ลว.๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๗)

           ในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ ๒๕๔๙  นายปรัชญา  เพ็ชรโกมล   ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ที่ ๒๖๙/๒๕๔๙ ลว. ๑๔  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ นับเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนที่  ๔  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมา

            ในปี พ .ศ.๒๕๕๒  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากผ้าป่าการศึกษาของคณะศิษย์เก่าและผู้ปกครอง และพนักงานบริษัทท่าอากาศยาน โดยคุณธนู  ศิริมหาสารินันท์   มาทำการก่อสร้างต่อเติมห้องเรียนเพิ่มอีก 2 ห้องเรียน  และห้องน้ำนักเรียนอีกจำนวน 4 ห้อง

              ในปี พ.ศ.2556  วันที่ 1 พฤศจิกายน  2556 นายนรภัทร  จรเอ้กา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร จนถึงปัจุบัน

                                  ข้อมูลการปรับปรุงอาคารสถานที่

                 พ.ศ. 2516    สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ป.1 ข  จำนวน  4  ห้องเรียน

                 พ.ศ. 2529    สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26    จำนวน  3  ห้องเรียน

                 พ.ศ. 2529    สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช. 203/26

                 พ.ศ. 2529    สร้าง ห้องส้วมนักเรียน แบบสปช. 602/29

                 พ.ศ. 2541    ก่อสร้างหอประชุมชั่วคราว    ขนาด กว้าง 11 เมตร ยาว  24   เมตร

                 พ.ศ. 2552    สร้างห้องส้วม    ขนาด    7   ห้อง

                 พ.ศ. 2553    ต่อเติมอาคารเรียน   2   ห้องเรียน  ขนาด   กว้าง 9   เมตร   ยาว 16  เมตร

                 พ.ศ. 2553    สร้างอาคารห้องสมุด  ขนาด  กว้าง  8   เมตร   ยาว 12  เมตร

                 พ.ศ. 2556    ต่อเติมห้องเรียน 1.5  ห้อง ขนาด    กว้าง  13.5   เมตร   ยาว 24  เมตร

               

  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร  เปิดการศึกษา  2 ระดับคือ

  -ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-2)

  • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป. 1 – ป. 6

  ปัจจุบันเปิดทำการสอนปฐมวัย  2  ห้องเรียน    ระดับประถมศึกษา  6  ห้องเรียน

    รวม   8  ห้องเรียน    จำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น   138  คน  มีครู  10  คน    พนักงานราชการ  1  คน

      ลูกจ้างประจำ (ช่างไม้)   1  คน  ครูธุรการ  1  คน

   

   ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

  1. นายวิเศษ    พัฒนพิบูลย์     ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่    พ.ศ. 2515  - พ.ศ.2516

  2. นายใส   ลีดอนงิ้ว          ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่    พ.ศ. 2516  -  พ.ศ.2530

  3. นายสฐา   ดิษธรรม         ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่    พ.ศ. 2530  -  พ.ศ. 2549

  4. นายปรัชญา   เพ็ชรโกมล     ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่    พ.ศ. 2549  -  พ.ศ. 2556

  5. นายนรภัทร    จรเอ้กา      ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่   พ.ศ. 2556  -  ปัจจุบัน

   


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:55:57 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุรีย์ เกิดในหล้า
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวยุพาภรณ์ ปะกะตัง

 • นางพรพรรณ สารินทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,721
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609920 อีเมล์: banmaithawon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุบลวรรณ คำเรือง โทรศัพท์: 0871296734 อีเมล์: kruooy2702@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]