โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)yes

        1 บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School  based

  Management)

                           2  จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมและกระบวนการวิจัยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

        3  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์

  คิดไตร่ตรอง  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และมีวิสัยทัศน์ 

                           4  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน   

                           5  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การกีฬา  และการปกครอง

  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  เป้าประสงค์  (Goals)cheeky

                            “ผู้เรียนทุกคนอ่านได้  เขียนได้  มีความรู้รอบด้าน  คิดวิเคราะห์สังเคราะห์  สามารถแก้ปัญหาได้

  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สุขภาพกายแข็งแรง  สุขภาพจิตสมบูรณ์  และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:55:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุรีย์ เกิดในหล้า
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศศิธารา จันทร์แกม

 • นางสาวเบญจมาศ แม่นทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,675
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609920 อีเมล์: banmaithawon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุบลวรรณ คำเรือง โทรศัพท์: 0871296734 อีเมล์: kruooy2702@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]