• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก
     
            โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2   กระทรวงศึกษาธิการ   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12  สิงหาคม พ.ศ.2482   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1  ตำบลทัพเสด็จ  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตาพระยา  6 ( วัดมะกอก )  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่ทำการเรียนการสอน   ซึ่งเปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ในเวลาต่อมาได้รับงบประมาณ  50,000  บาท  จากรัฐบาลให้จัดสรรอาคารเรียนถาวร 1 หลัง  3 ห้องเรียน   ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จในปี พุทธศักราช  2500  ในสมัยนั้นโรงเรียนประชาบาลตาพระยา  6  ( วัดมะกอก )  ขึ้นตรงต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ต่อมาได้ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา  6   ปี
            ใน พุทธศักราช  2521  โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก  ได้เปลี่ยนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาในปีพุทธศักราช  2523  และในปีพุทธศักราช  2546   โรงเรียนบ้านโคกเพร็กได้ขึ้นตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกเพร็กได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ  คือ   ระดับก่อนประถม    ระดับประถมศึกษา    ระดับมัธยมศึกษา  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 364 คน  จำนวนบุคลากรทั้งหมด  21  คน     มีอาคารถาวร  3 หลัง  14 ห้อง  โรงอาหาร  1 หลัง  1 ห้อง  อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  ห้องสมุด  1 หลัง บ้านพักครู  3 หลัง  มีเนื้อที่ทั้งหมด  28  ไร่

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:06:14 น.

โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247561 อีเมล์: khokphrek@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา แก้วบ้านเหล่า โทรศัพท์: 0831282342 อีเมล์: pratya40141@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]