• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์


                โรงเรียนบ้านโคกเพร็กจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักการอ่าน การเขียน มีสุขภาพสมบูรณ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:06:14 น.

โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247561 อีเมล์: khokphrek@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา แก้วบ้านเหล่า โทรศัพท์: 0831282342 อีเมล์: pratya40141@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]