โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์  ได้กำหนด  พันธกิจของโรงเรียนดังนี้
                      1.   ส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัย โดยเน้นพัฒนาวิถีประชาธิปไตย
                      2.   ฝึกฝนให้ผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน โดยยึดหลักสูตรและความต้องการของท้องถิ่น
                      3.  จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ควบคู่ศิลธรรม
                      4.  เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี และพัฒนาจิตใจ โดยมุ่งเน้นให้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
                      5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน ในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
             เป้าหมายของโรงเรียน   จัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน  เน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนา  การเรียนรู้ ตามศักยภาพที่พึงประสงค์ เป็นผู้มีวินัยดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรผสมผสาน ในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สถานศึกษาร่วมกับชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยดำรงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และ     เชื่อมโยงสู่สากล  นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี  ความสุข
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:28:49 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมชาย สุดเลิศ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายแทนไท เทียบฤทธิ์

 • นางผ่องศรี พันธ์นาสีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,791
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550109 อีเมล์: bantod17@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แทนไท เทียบฤทธิ์ โทรศัพท์: 0953097316 อีเมล์: tanthiabritz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]