• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

  และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547

   

  ที่มา                         สืบเนื่องจากมาตรา  81  แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  กำหนดไว้ว่า  รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม........  จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม........  จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 ขึ้น     เพื่อกำหนดให้มีการจัดระบบข้าราชการครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่  ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด  7  โดยเฉพาะในมาตรา  54  ได้กำหนดให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่ส่วนราชการที่บริหารและจัดการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  จึงเห็นควรกำหนดให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยู่ในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกัน  และโดยที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  พ.ศ.  2523  ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  มีหลักการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ที่ให้ยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  และเพื่อให้เอกภาพทางด้านนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด   และในมาตรา 55

  ได้กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  ค่าตอบแทน  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น  สำหรับ

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ

   จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  ขึ้น 

   

  1.  การเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ขององค์คณะในการบริหารงานบุคคล

                                  ตาม พ.ร.บ.เดิม  (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู  พ.ศ.2523)  กำหนดให้มี

                                  -  คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)    อ.ก.ค. กรม                             อ.ก.ค.จังหวัด

                                  ตาม พ.ร.บ.ใหม่   (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ  พ.ศ.2547)  กำหนดให้มี

                                  -  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)         อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

                                   การศึกษา    

  2.  คณะกรรมการ ก.ค.ศ.  ประกอบด้วยอัตราส่วน ดังนี้  (7 :  7 :  7 : =  21  คน)

                                  -  เป็นโดยตำแหน่ง                7   คน    ได้แก่

                                     -  รมว.กระทรวงศึกษาธิการ                               เป็นประธาน

                                     -  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                               เป็นรองประธาน

                                     -  กรรมการโดยตำแหน่งอีก  5  คน  ได้แก่  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,           เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา,  เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา,  เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการ ก.พ.

      ผู้ทรง...- 2 -

   

                                  -  ผู้ทรงคุณวุฒิ        7  คน   ซึ่ง  ครม. แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

  ประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษา,  ด้านการบริหารงานบุคคล,  กฎหมาย, บริหารจัดการภาครัฐ,  บริหาร

  องค์กรการศึกษาพิเศษ,  ด้านบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

                                  -  ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   7   คน  มาจาก

                                      -  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา      1    คน

                                      -  ผู้บริหารสถานศึกษา                          1    คน

                                      -  ข้าราชการครู                     4    คน

                                      -  บุคลากรทางการศึกษาอื่น         1    คน

  ให้เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  เป็นเลขานุการ   และให้เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน ก.ค.ศ.             เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 2  คน  (มาตรา 7)

                                  อำนาจหน้าที่ของ  ก.ค.ศ.  ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร                ทางการศึกษา  (รวมเขตพื้นที่การศึกษาด้วย)  มีดังนี้

                                  1)  เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี  ที่เกี่ยวกับนโยบายการผลิต และการบริหารงาน

  บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.นี้

                                  2)  กำหนดนโยบายวางแผนและกำหนดกรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากร

  ทางการศึกษา

                                  3)  ออก กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับฯ  (เมื่อได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้ใช้บังคับได้)

                                  4)  พัฒนาหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  พิทักษ์ระบบคุณธรรม

  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                  5)  ตีความปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้บังคับตาม พ.ร.บ. นี้

                                  6)  วิเคราะห์  วิจัย  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู     และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานตาม พ.ร.บ. นี้

                                  7)  รับรองคุณวุฒิ  เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งฯ  และการกำหนดอัตราเงินเดือน

  หรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ

                                  8)  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. นี้

                                  9)  ดำเนินการพิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ    การอุทธรณ์  การร้องทุกข์  ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. นี้

                              10)  รายงานและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ,  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา,  คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้

                              11)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้  หรือตามกฎหมายอื่น  (มาตรา 19)

  3. อ.ก.ค.ศ. ...

  - 3 -

   

  3.  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบด้วยอัตราส่วน ดังนี้ (3 : 3 : 3 =  9  คน)

                                  -  ตำแหน่งประธานอนุกรรมการ   ซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเอง  จำนวน  1  คน

                                  -  เป็นโดยตำแหน่ง 3  คน  ได้แก่  ผู้แทนจาก ก.ค.ศ.   1  คน,  ผู้แทนจากคุรุสภา  1  คน

                                     และผู้แทนจาก  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา  1  คน   (ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ)

                                  -  ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน  3  คนในเขตพื้นที่การศึกษาฯ  ที่คัดเลือกจากบุคลากรในเขตพื้นที่

  การศึกษาที่มีความรู้  ความสามารถ  หรือมีประสบการณ์การบริหารงานบุคคล  หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ 

  แก่การบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา

                                  -  ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน 3  คน  ประกอบด้วย

  ผู้แทนจากผู้บริหารสถานศึกษา 1  คน ,  ผู้แทนจากข้าราชการครู  1  คน  และผู้แทนจากบุคลากรทางการศึกษาอื่น 1  คน

  หน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  มีหน้าที่โดยสรุปดังนี้

                                  -  ให้ความเห็นชอบในการบรรจุ / แต่งตั้ง การพิจารณาความดี  ความชอบ และด้านอื่น ฯลฯ

  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

                                  -  ทำการพิจารณา  การดำเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ์  การร้องทุกข์  

  ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. นี้

                                  -  การดำเนินการ  ส่งเสริม, พัฒนา, กำกับ, ดูแล, ติดตาม, การจัดทำพัฒนาฐานข้อมูล,

  การรายงานประจำปี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

                                  -  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้  กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย

  (มาตรา 23)

   

  4.  ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มี  3  ประเภท ดังนี้

                                  ก.  ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่   ตำแหน่งดังต่อไปนี้

                                       (1)   ครูผู้ช่วย

                                       (2)   ครู

                                       (3)   อาจารย์

                                       (4)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์

                                       (5)   รองศาสตราจารย์

                                       (6)   ศาสตราจารย์

                                  ตำแหน่งใน  (1)  และ  (2)  จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้   ส่วนตำแหน่งใน  (3)  ถึง  (6) 

  ให้มีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา  

  หมายเหตุ ...

  4 -

   

                                  หมายเหตุ   -  ตำแหน่ง  (1)  ครูผู้ช่วย  ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา  2 ปี

                                               -  (พ.ร.บ.เดิม  ข้าราชการครูบรรจุใหม่  ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6  เดือน)

                                  ข.  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา   ได้แก่  ตำแหน่งดังต่อไปนี้

                                       (1)  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                       (2)  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                       (3)  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                       (4)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                  (5)  รองอธิการบดี

                                  (6)  อธิการบดี

                                  (7)  ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

                                       ตำแหน่งผู้บริหารใน  (1)  และ  (2)  ให้มีในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา                 ตามประกาศกระทรวง  ตำแหน่งผู้บริหารใน (3) และ (4)  ให้มีในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตำแหน่ง              ผู้บริหารใน (5) และ (6)  ให้มีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา

                                      หมายเหตุ   (พ.ร.บ.เดิม มีตำแหน่งครูใหญ่   อาจารย์ใหญ่   ผอ.โรงเรียน   ผู้ช่วยครูใหญ่              ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่    ผู้ช่วย  ผอ.โรงเรียน)

                                  ค.  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  มีดังต่อไปนี้

                                       (1)  ศึกษานิเทศก์
                                       (2)  ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  หรือตำแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ.   นำมาใช้กำหนดให้เป็นตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้

                                       การกำหนดระดับตำแหน่ง  และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ค. (2)  ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบ              ข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่ง    และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำ                 ตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม  (มาตรา 38)

  5.  การกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ

  ก.  ตำแหน่งครู     มีวิทยฐานะ  ดังนี้

       (1)  ครูชำนาญการ

       (2)  ครูชำนาญการพิเศษ

       (3)  ครูเชี่ยวชาญ

       (4)  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

   

  .ตำแหน่ง  ...

  - 5 -

                                  ข.  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   มีวิทยฐานะ ดังนี้

                                       (1)  รองผู้อำนวยการชำนาญการ

                                       (2)  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                                       (3)  รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

                                       (4)  ผู้อำนวยการชำนาญการ

                                       (5)  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                                       (6)  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

                                       (7)  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

                                  ค.  ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา  มีวิทยฐานะ ดังนี้

                                       (1)  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

                                       (2)  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

                                       (3)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ               

                                       (4)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

                                  ง.  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์   มีวิทยฐานะ ดังนี้

                                       (1)  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

                                       (2)  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                                       (3)  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

                                       (4)  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

                                  จ.  ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้มีวิทยฐานะ  (มาตรา 39)

  (หมายเหตุ   จะมีอัตราเงินเดือน   เงินวิทยฐานะ  และเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย (ใหม่)

  ว่าด้วยเงินเดือน   เงินวิทยฐานะ   และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     (ตามมาตรา 31  มาตรา  38  และมาตรา 39)

  6.  หลักการที่สำคัญตาม พ.ร.บ.นี้  ได้แก่

                                  1)  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  คือ ระบบคุณธรรม  ความเป็นธรรม และการ

  ไม่เลือกปฏิบัติ

                                  2)  กำหนดให้ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมี

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

   

  3) กำหนด ...

   

   

  - 6 -

   

                                  3)  กำหนดให้มีบัญชีอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู

  และบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ

                                  4)  กำหนดให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจกำหนดวัน เวลา ทำงาน  วัดหยุดราชการตามประเพณี

  วัดหยุดราชการประจำปี  และการลาหยุดของข้าราชการครูฯ  ได้เอง

  7.  ตาม พ.ร.บ. นี้ได้กำหนดการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังนี้

                                  1.  จากการสอบแข่งขัน  (มาตรา 45)

                                  2.  จากกรณีมีความจำเป็น / เหตุพิเศษ  (มาตรา 50)

                                  3.  กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ  (มาตรา 51)

                                  4.  ตามสัญญาจ้าง  (มาตรา 52)

   

                                  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  กำหนดไว้     ดังนี้

                                  -  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ต้องเตรียมความพร้อม  และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

                                  -  ตำแหน่งบุคลากรอื่น  ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  6  เดือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ               ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม

                                  การบรรจุและแต่งตั้ง  จะมีการกระจายอำนาจในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู

  และบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่)&nb
  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-08 15:59:34 น.


โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550115 อีเมล์: Piangluang17@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิราภรณ์ ดีจรัส โทรศัพท์: 0812937248 อีเมล์: jiraporn172529@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]