โรงเรียนบ้านโคกแจง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (MISSION)

  1.  สร้างโอกาสและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน

  2.  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียน

  3.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและส่งเสริมทักษะการคิดสู่ผู้เรียน

  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออก ความถนัด ความสนใจ

  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

  7.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  8.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

  9.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  10. ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์  (GOAL)

  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

  ตลอดจนมีทักษะในการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมโลกอย่างเป็นสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-23 13:42:52 น.

โรงเรียนบ้านโคกแจง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247887 อีเมล์: bankokjangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมเกียรติ สมสงวน โทรศัพท์: 0813858582 อีเมล์: poo272508@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]