โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • 1. ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง / สภาพพื้นที่เขตบริการ

  1.1 ประวัติความเป็นมา

                  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 e-mail : noen_cleaness@hotmail.co.th

                  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2507 บับรวมถึงปีการศึกษา 2557 เป็นเวลา 50 ปี

  1.2 ที่ตั้ง อาณาเขต

                  ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

                  ทิศเหนือ              จรดกับ ทางสาธารณะ

                  ทิศใต้                  จรดกับ ทางหลวงชนบท

                  ทิศตะวันออก       จรดกับ ทางสาธารณะ

                  ทิศตะวันตก          จรดกับ สำนักสงฆ์

  1.3 สภาพพื้นที่เขตบริการ

                  ในเขตบริการประกอบด้วย บ้านเนินสะอาด  บ้านท่าพระจันทร์

                  ภาพรวมชุมชนในพื้นที่บริการมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่างๆดังนี้

  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส มีพื้นที่ 80 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเนินสะอาดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ในรอบ 4 ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 83 คน และคาดการณ์ในอีก 4 ปีข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษาละ 90 คน

  2. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

                  1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท เกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 350 คน บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนได้แก่ วัดบ้านเนินสะอาด วัดบ้านท่าพระจันทร์ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม เนื่องจากภูมิประเทศเอื้อต่อการเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีสงกรานต์/เข้าพรรษา/ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ

                  2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 50,000 บาท/ครอบครัว

                  3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

                  โรงเรียนบ้านเนินสะอาดมีปัจจัยต่างๆที่เป็นโอกาสในการพัฒนาโรงเรียนหลายด้าน คือ

  • ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมืองการปกครอง
  • ด้านสภาพแวดล้อมภายใน คือ ด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้านผลผลิตและการบริการด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านบริหารจัดการส่วนข้อจำกัดของโรงเรียนคือ งบประมาณในการพัฒนายังมีน้อย ครูมีไม่เพียงพอ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคมกฤช สมสาร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปิยาวัชร คะเรรัมย์

 • นางสาววิชชุดา นาเมืองรักสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,755
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247910 อีเมล์: bnsschoolofficial@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปิยาวัชร คะเรรัมย์ โทรศัพท์: 0963094061 อีเมล์: panyawachiro01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]