โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และเสริมสร้างสุนทรีภาพให้กับผู้เรียน
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในกิจกรรมทางศาสนา การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อม
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการทำงาน
  4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสู่มืออาชีพเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีความก้าวหน้าตามศักยภาพเพื่อรองรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาระบบการนิเทศภายในให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิดและความสามารถเต็มศักยภาพ
  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา
  7. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาและส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เพียงพอ และทันสมัย เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
  8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการร่วมคิด ปฏิบัติและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
  9. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา
  10. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรปห่งการเรียนรู้ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
  11. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
  12. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคมกฤช สมสาร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุขจี โทษาธรรม

 • นายปิยาวัชร คะเรรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,755
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247910 อีเมล์: bnsschoolofficial@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปิยาวัชร คะเรรัมย์ โทรศัพท์: 0963094061 อีเมล์: panyawachiro01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]