โรงเรียนบ้านหนองหมู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

  2.  พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

  3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้สามารถพัฒนาได้เต็มที่ตามศักยภาพ   

  4. ส่งเสริมบุคลากร  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน

  5. ส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6. ส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

  7. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์  ( Goal ) 

  ๑. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
  ๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพเคียงคู่คุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๔. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  ๕. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

  ๖. ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

   

  เป้าหมาย

     ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ
     ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
     ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและผ่านเกณฑ์การประเมินตาม

          หลักสูตร
     ๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป อ่านออก เขียนได้ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

         ปีที่  ๔-๖ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์ได้
     ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ครูและบุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
     ๖. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป สามารถจัดบรรยากาศของโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียน

         รู้ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย
  ๗. ร้อยละ ๑๐๐ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร 

       จัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  ๘. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ( Steakholder ) มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

       จัดการสถานศึกษา ในระดับ มาก
   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-20 15:23:58 น.

โรงเรียนบ้านหนองหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: ืnongmooschool@google.com
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา พูลแสง โทรศัพท์: 0806422299 อีเมล์: ืืnittaya_toi@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]