โรงเรียนบ้านหนองหมู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •                 

  วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)

  “ โรงเรียนบ้านหนองหมูเป็นสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นคนดีมีคุณธรรม  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  ควบคู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
  นำชุมชนร่วมประสาน  บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  วัตถุประสงค์ (Objective) 

  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

  ๒. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

  ๓. พัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น พัฒนาคุณภาพเคียงคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ๔. จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
  ๕. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
  ๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ มีมาตรฐานสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  ๘ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
  ๙. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-20 15:23:58 น.

โรงเรียนบ้านหนองหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: ืnongmooschool@google.com
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา พูลแสง โทรศัพท์: 0806422299 อีเมล์: ืืnittaya_toi@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]