โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •        ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร  ตั้งขึ้นในวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ.2468  นายทวี  เชี่ยวชาญ ปลัดกิ่งอำเภอวัฒนานครเป็นผู้จัดตั้งขึ้น อาคารสถานที่ใช้ศาลาวัดโนนหมากเค็ง เป็นสถานที่เล่าเรียน นายเปรื่อง ประยูรสุน ผช. ศธก.  อ. วัฒนานคร  นายเกตุ สุภาพ    เป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียนนี้เดิมทีชื่อว่า   “โรงเรียนประชาบาล    ตำบลโนนหมากเค็ง 1 ” วัดโนนหมากเค็งดำรงอยู่ด้วยเงินการประถมศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป . 1 - ป .4  เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งแรก อาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมมาก     ไม่สามารถจะบูรณะได้ นายจรัส เจริญศรี ครูใหญ่คนต่อมาได้ย้ายอาคารเรียนหลังเดิม เมื่อ พ.ศ. 2483 อาคารชำรุดอีกประกอบด้วย พ.ต. หลวงยุทธ   สอนประสิทธิ์  นายอำเภออรัญประเทศ  ได้มาจัดตั้ง “วัดสารคุณสโมสร”  ในระยะนั้นนายบุญมา  สีกา   เป็นครูใหญ่เห็นว่า โรงเรียนชำรุดมาก  ไม่สามารถจะบูรณะให้ดีได้ ครูใหญ่จึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนหลังนี้ใหม่ว่า   “โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร”  ตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้

            ต่อมาทางราชการและชาวบ้านได้ร่วมมือกัน สร้างอาคารเรียนชนิดถาวรเอกเทศขึ้น 1 หลัง ทางทิศตะวันออกของอาคารเรียนเดิม เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.  2501 เป็นต้นมา

            เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.  2507 นายบุญศรี พิกุล มารับตำแหน่งครูใหญ่คนต่อมาจาก นายบุญมา   สีกา ซึ่งลาออกจากราชการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2506 ในปี พ.ศ. 2516 ทางราชการได้ขยายการศึกษาเพิ่มขึ้น คือสอนตั้งแต่ชั้น ป .1- ป .7  เป็นต้นมา

            ในปีการศึกษา 2520 ได้รับงบประมาณและที่ดิน จำนวน 45 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา เนื่องจากที่เดิม        คับแคบขยายไม่ได้ จึงมาสร้างอาคารเรียนที่ใหม่เป็นแบบ 008 ขนาด 4 ห้อง เรียน 1 ห้องพักครู ผู้จัดที่ดินให้      คือ  นายสุข สว่างเฟื่อง  นายสง่า สุดประเสริฐ  และนายพรหมมา คำสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 -2 และ 3        ตำบลโนนหมากเค็ง

            ในปีการศึกษา    2521    ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างโรงฝึกงานขึ้นทางทิศตะวันออกของอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง  เป็นแบบกรมสามัญศึกษาและในปลายปี  2520 ได้ให้นักเรียนชั้น ป. 4 – ป. 7 มาเรียนที่นี่ ต่อมาจึงได้ขออนุญาตรื้อย้ายอาคารเรียนเดิม  ที่ถูกวาตภัยจากวัดสร้างในสถานศึกษาที่เดิมอีกเป็นการย้ายโรงเรียนไปสถานที่ใหม่อย่างเด็ดขาด ในปี พ.ศ. 2526  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเลย

            เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม พ.ศ. 2526 ตามคำสั่งของ สปจ. ปราจีนบุรี 247/ 2526  ให้นายบุญศรี พิกุล   ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ที่โรงเรียนร่มเกล้า และแต่งตั้ง  นายเกรียงศักดิ์  พิมพ์ทอง   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนและต่อมาเกษียณอายุ ราชการ  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม  2540  และให้ นายสันติ  ศรีสุวรรณดิษฐ์   ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2540  จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2547  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2547     ถึง 18 พฤษภาคม 2548   นายไพเราะ ทองนพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  และวันที่ 19  พฤษภาคม 2548    นายประสงค์   นนทะวงษ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จนถึง ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: sarakun.ss@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพลิน แก้รัมย์ โทรศัพท์: 0801693655 อีเมล์: sarakun.ss@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]