โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                   พันธกิจ..........

      1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นภาษาไทยและคณิตศาสตร์

                                       2. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้

                                       3. ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจ  ปลอดสารเสพติด

                                      4. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่น

                                      5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                     เป้าหมาย........

       1. เวลาเรียนชั้น ป.1-3  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมด

       2. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ไม้น้อยกว่าร้อยละ 80

      3. อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และวินัย โดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

      4. นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ 

     5. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ได้เข้าร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่น

                                     6. นักเรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนตามศักยภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: sarakun.ss@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพลิน แก้รัมย์ โทรศัพท์: 0801693655 อีเมล์: sarakun.ss@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]