โรงเรียนบ้านซับใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านซับใหญ่เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2520  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลโนนหมากเค็ง  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดปราจีนบุรี ( ยังไม่ได้ทำการแยกจังหวัด และแยกอำเภอเช่นปัจจุบัน )ระยะแรกเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  ประถมศึกษาปีที่  4   โดยมีนายพินิจ  เรืองวัฒกี  เป็นครูผู้สอนและเป็นผู้บริหารคนแรก  โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด  2  ห้อง  สภาพเป็นอาคารยกพื้นสูง  มุงหลังคาด้วยสังกะสีล้อมฝาด้วยลำแพนไม้ไผ่  ไม่มีประตูหน้าต่าง ซี่งกลุ่มบุคคลได้ริเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวได้แก่  

  1.  นายประเสริฐ  พรหมประเสริฐ

  2 .จ่าสิบเอก สุวัฒน์  พรมกล่อม

  3. นายสมศรี  อาจรงค์

  4. นายสง่า  สารการ

  5. นายฤทธิ์  กิ่งมาลา

  6. นายสุควร  หมื่นจิตต์

  7. นายสงวน  หมื่นจิตต์

  8. นายเรือง  หมื่นจิตต์

            การจัดการเรียนการสอนระยะแรก  ประสบปัญหาหลายๆ ด้าน  เช่น  ขาดแคลนอาคารเรียน บุคลากร  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  อุปกรณ์การเรียนที่ไม่เพียงพอ  ปัญหาความยากจนของผู้ปกครองในชุมชน  ปัญหาการเจ็บป่วย  ปัญหาการคมนาคม  การติดต่อกับทางราชการได้รับความยากลำบาก  โดยเฉพาะการไปส่งงานกับหน่วยงานต้นสังกัด 

            ต่อมาในปี   พ.ศ.  2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  ป.1 ก  จำนวน  1  หลัง  จำนวน  3  ห้องเรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  7  โดยมีนายสมสิทธิ์  โพธิ์งาม  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสมัยนั้น และได้มีประชาชน บริจาคที่ดิน  คือ  นายประเสริฐ  พรหมประเสริฐ จำนวน  12  ไร่ 2 งาน  และจ่าสิบเอกสุวัฒน์  พรมกล่อม  จำนวน  15  ไร่  2  งาน    หลังจากนั้น คณะกรรมการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและผู้บริหารคือนายเรืองเดช  พนมกิจ  ได้รื้ออาคารหลังเดิม ซึ่งสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2524มาสร้างใหม่ ให้อยู่ในด้านทิศใต้ของพื้นที่  และเป็นแนวเดียวกัน

             ในปี  พ.ศ  2539   คุณนิลาวัลย์   ตะละภัฏ  ได้บริจาคทรัพย์  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.102/ 26 และส้วมจำนวน 1  หลัง  และได้รับมอบเมื่อวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2539  โดยนายเกษม  ชัยสิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว  เป็นผู้

  รับมอบ  การได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ปัญหาต่าง ๆ ลดลงและได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับ

            ในปี พ.ศ. 2548 นายสุภกิจ  จันดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหญ่ ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ได้แก่ ได้ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน  แบบ สปช. 102/26  ทั้ง  2 อาคาร ให้มีสภาพพร้อมใช้และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ห้องเรียนอินเตอร์เน็ต  จำนวน  10  เครื่อง

            ในปี  พ.ศ. 2549  ได้รับงบประมาณจากกองทุนหมู่บ้าน จำนวน  250,000  บาท  จึงได้พัฒนาตามมติคณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ สนามกีฬาฟุตบอล  สนามเซปักตะกร้อ และซ่อมแซมประตูหน้าต่างของโรงเรียน

  ที่ชำรุดให้มีสภาพพร้อมใช้

            ในปี  พ.ศ. 2550  ได้ขอรับการสนับสนุนจากกองกำลังทหารบกพัฒนา กองทัพภาคที่ 1ในการสรรหาแหล่งน้ำด้วยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำซีเมนต์จำนวน  3 ถัง และปั๊มน้ำอัตโนมัติ ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถใช้ดื่มได้โดยได้รับการบริจาคเครื่องกรองน้ำดื่มอย่างดี  จากคุณประกาศ  วงศ์เจริญ  จำนวน 1 เครื่อง  และจากคุณสมฤดี  พู่พวงจำนวน  1 เครื่อง  และได้ดำเนินการสร้างโรงเรือนเพื่อใช้ในการจัดเก็บและดูแลรักษา

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านซับใหญ่ตั้งอยู่ หมู่ที่  7  ตำบลโนนหมากเค็ง  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว( แบ่งเขตการปกครองเป็นจังหวัดเมื่อวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2536  และแบ่งเขตการปกครองในตำบลโนนหมากเค็ง  อำเภอวัฒนานคร  เป็นหมู่ที่  7  เมื่อวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2537 )  จัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถม  และระดับประถมศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 มีระยะทางห่างจากต้นสังกัด  ประมาณ  64  กิโลเมตร   และได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ  แปลงหมายเขทะเบียนที่  สก. 358 หนังสือสำคัญที่ดินเลขที่  น.ส.ล. เลขที่  สก. 0242

            สภาพที่ตั้ง ของโรงเรียน

             ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูง    มีความลาดเอียงลักษณะคล้ายเชิงเขา  ทิศตะวันออกเป็นด้านหลังของโรงเรียน

  เป็นเนินดินสูงขึ้นและเป็นป่าไม้ปลูกใหม่ ทิศตะวันตกเป็นด้านหน้าของโรงเรียนติดถนน รพช.  สายท่าเกษม-บ้านคลองทราย  ทิศเหนือ ติดสวนของผู้ปกครองนักเรียน และ ทิศใต้ติดทางสาธารณะ 

  ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านซับใหญ่ เป็นชุมชนชนบท อยู่กันห่างกันเป็นกลุ่ม ๆ ประมาณ  4  กลุ่มใหญ่   ซึ่งเรียกกลุ่มของตนเองว่า  บ้านซับน้อย  บ้านซับยายจันทร์  บ้านซับใหญ่  และบ้านโป่งกระพ้อ 

  แต่ทั้งหมดคือ  หมู่  7  ของตำบลโนนหมากเค็ง  โดยประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนมีอาชีพทำการเกษตร  เช่น  เลี้ยงสัตว์  ทำไร่มันสำปะหลัง  สวนผัก  ไร่อ้อย   ทำนา   และรับจ้างทั่วไป


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-17 16:28:27 น.

โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0810583563 อีเมล์: bansubyaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุเมธ สิงทยม โทรศัพท์: 0829657190 อีเมล์: love_forever_hero@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]