โรงเรียนบ้านซับใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าหมายของโรงเรียน

  ในการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ได้กำหนดเป้าหมายหลักของโรงเรียนไว้คือ  นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุขและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีโอกาสได้พัฒนาตนเองและนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัยและเต็มตามศักยภาพ และได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานโรงเรียนไว้ดังนี้

  ๑.      นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 

  ๒.      สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมตามวัย

  พันธกิจของโรงเรียน

            ในการกำหนดพันธกิจของโรงเรียน   โดยคณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  ได้ร่วมกันกำหนดไว้ดังนี้

  1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา

  2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมตามวัยและศักยภาพของนักเรียนโดยเน้นทักษะการอ่านเพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ต่อไป

  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรม  จริยธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 17:51:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิลัย สมสาร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุนันท์ ขวัญศิริ

 • นางธิดาทิพย์ พังสอาดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,330
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0810583563 อีเมล์: bansubyaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุเมธ สิงทยม โทรศัพท์: 0829657190 อีเมล์: love_forever_hero@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]