โรงเรียนร่มเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนร่มเกล้า

  เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับอ่างเก็บน้ำบ้านคลองทราย พระองค์ท่านได้สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 300,000 บาท มอบให้กรมชลประทานจัดหางบประมาณเพิ่มเติม

  เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522
   

  การเสด็จฯพระราชดำเนินมาโรงเรียนร่มเกล้า

  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2522 
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
  เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนร่มเกล้า ทอดพระเนตรห้องเรียน ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า 
  ทรงเยี่ยมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติและราษฎร
  ในหมู่บ้านโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา สระแก้ว-ปราจีนบุรีตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2522

  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนร่มเกล้า พระราชทาน
  ถุง ของขวัญ
  และอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนครูและนักเรียน ทรงเยี่ยมไทยอาสาป้องกันชาติ ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการ
  ฝึกอาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือนและราษฎรใน โครงการพัฒนาฯ 
  ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523

  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2524
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนร่มเกล้า ทรงเยี่ยมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ และราษฎรในโครงการพัฒนาฯ
  ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 2 กรกฎฎาคม 2524

  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2524
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย ฯพณฯ ชุน ดูว์ ฮวาน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้
  พระราชอาคันตุกะ เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนร่มเกล้า ทอดพระเนตรห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า ท่านชุน ดูว์ ฮวาน
  กล่าวสุนทรพจน์แก่ราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้าน โครงการพัฒนาฯ ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2524


  ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2525
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  เสด็จพระราชดำเนิน โรงเรียนร่มเกล้า ทรงเยี่ยมวิทยากรสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ กลุ่มเยาวชน
  กลุ่มแม่บ้านซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านโครงการพัฒนาฯ ตามพระราชดำริ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
  แพทย์หลวงที่ตามเสด็จทำการตรวจรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วย ที่มาเข้าเฝ้าฯ ด้วย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2525

  ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542
      สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนร่มเกล้า ทรงเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านโครงการพัฒนาฯ
  ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:08:55 น.

โรงเรียนร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260369 อีเมล์: neo_reawta@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิรินทิพย์ สืบจากศรี โทรศัพท์: 0843625039 อีเมล์: sirigijung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]