โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • อำนาจหน้าที่
 • แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                  ประชุมคณะครู และ คณะกรรมการสถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร   แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่     

   และรับผิดชอบงาน   นิเทศติดตาม  ประเมินผล  สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน   ประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับองค์กร

           ด้านผู้เรียน

           1.  นักเรียนมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

           2.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

           3.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

           ด้านครู/บุคลากร

           1.  ครูมีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           2.  บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

           ด้านบริหารจัดการ

           1.  บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

           2.  ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการ

           3.  ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

           4.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิการบริหาร

  4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

                  กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและวิ๔ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ                   

                  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ                

                  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและประสานการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-02 11:27:28 น.

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0650958894 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร พรหมชาติ โทรศัพท์: 0861403787 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]