โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  1200px PDF file icon.svg
  bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   1200px PDF file icon.svg
  bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 1200px PDF file icon.svg 
  bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 pdf
  bulb clipart animated gif 8ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 pdf
  bulb clipart animated gif 8ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 pdf1
  bulb clipart animated gif 8ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 pdf12

  bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 pdf12
  bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 pdf12
  bulb clipart animated gif 8ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 pdf12
  bulb clipart animated gif 8ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 pdf12
  bulb clipart animated gif 8ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 pdf12
  bulb clipart animated gif 8ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 pdf12

  bulb clipart animated gif 8กฎหมายปฏิบัติราชการ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาchick

  bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมายปฏิบัติการ กฏกระทรวง กฏ ก.ค.ศ. chick

  bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมายปฏิบัติราชการ ประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ chick

  bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมายปฏิบัติราชการ ข้อบังคับ ประกาศ ของคุรุสภา chick

  bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมายการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค chick

  bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมาย ประกาศ คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) chick

  3rพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  chick

  bulb clipart animated gif 8ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 chick

  bulb clipart animated gif 8ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-02 11:27:28 น.

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0650958894 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร พรหมชาติ โทรศัพท์: 0861403787 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]