โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาแก่เด็กวัยเรียนได้อย่างทั่วถึงและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา
  3. จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  4. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
  6. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  7. ผดุงรักษาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-02 11:27:28 น.

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0650958894 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร พรหมชาติ โทรศัพท์: 0861403787 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]