โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • ส่วนที่ ๑

  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

  ๑. ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อโรงเรียน บ้านหนองใหญ่ 
  • ที่อยู่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองใหญ่  ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

  รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๖๐

  • สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โทรศัพท์ ๐๓๗๒๖๐๑๘
  • เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  ๒. ข้อมูลบุคลากร

              ๒.๑ จำนวนบุคลากรและวุฒิการศึกษา

   

  วุฒิการศึกษา

  ผู้บริหาร

  ครูผู้สอน

  พนักงาน

  ราชการ

  ครู

  อัตราจ้าง

  นักการ/ภารโรง

  เจ้าหน้าที่อื่นๆ

  รวม

  ปวช.

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  ปวส.

  -

  -

  -

  -

  ปริญญาตรี

  -

  -

  -

  ปริญญาโท

  -

  -

  -

  -

  ปริญญาเอก

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  รวม

  -

   

              ๒.๒. สาขาวิชาที่จบการศึกษา

   

  สาขาวิชา

  ผู้บริหาร

  ครูผู้สอน

  พนักงานราชการ

  ครูอัตราจ้าง

  นักการ/ภารโรง

  เจ้าหน้าที่อื่นๆ

  รวม

  ๑.บริหารการศึกษา

   

   

   

   

   

  ๒. ภาษาไทย

   

   

   

   

   

  ๓. วิทยาศาสตร์

   

   

   

   

   

  ๔. คณิตศาสตร์

   

   

   

   

   

  ๕. ภาษาอังกฤษ

   

   

   

   

   

   

   

  ๖. สังคมศึกษา

   

   

   

   

   

   

   

  ๗. สุขศึกษาและพลศึกษา

   

   

   

   

   

   

   

  ๘. คอมพิวเตอร์

   

   

   

   

   

   

   

  ๙. ศิลปศึกษา/ดนตรี/นาฏศิลป์

   

   

   

   

   

   

   

  ๑๐. อื่นๆ

   

  รวม

  ๓. ข้อมูลนักเรียน

   

  ระดับชั้น

  จำนวนห้อง

  เพศ

  รวมทั้งหมด

  ชาย

  หญิง

  อนุบาล๑

  อนุบาล๒

  ๑๑

  รวมอนุบาล

  ๑๕

  ป.๑

  ๑๗

  ๑๐

  ป.๒

  ๑๑

  ป.๓

  ป.๔

  ๑๓

  ป.๕

  ๑๕

  ป.๖

  ๑๐

  ม.๑

  -

  -

  -

  -

  ม.๒

  -

  -

  -

  -

  ม.๓

  -

  -

  -

  -

  รวม

   

  ๓๙

  ๓๓

  ๗๒

   

  ๔. ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ

              ๔.๑ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

   

   

  ทักษะที่ประเมิน

  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ/ระดับความสามารถ

  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลต่าง

  ระหว่าง

  ปีการศึกษา

  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  จำนวน

  นักเรียน

  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

  ระดับความสามารถ

  จำนวน

  นักเรียน

  คะแนนเฉลี่ย

  ร้อยละ

  ระดับความสามารถ

  ด้านภาษา

  ๕๓.๘๐

  พอใช้

  ๕๕.๐๐

  พอใช้

  + ๑.๒

  ด้านคำนวณ

  ๔๘.๐๙

  พอใช้

  ๔๕.๗๑

  พอใช้

  - ๒.๓๘

  ด้านเหตุผล

  ๔๘.๐๙

  พอใช้

  ๔๒.๘๕

  พอใช้

  - ๕.๒๔

  รวม ๓ ด้าน

   

  ๔๙.๙๙

  พอใช้

   

  ๔๗.๘๕

  พอใช้

  - ๒.๑๔

               

   

   

              ๔.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

             

   

  หน่วยงาน

  คะแนนเฉลี่ย

  คะแนนเฉลี่ยรวม

  ภาษาไทย

  คณิตศาสตร์

  วิทยาศาสตร์

  ภาษาอังกฤษ

  X

  SD.

  X

  SD.

  X

  SD.

  X

  SD.

  โรงเรียน

  ๖๓.๗๕

  ๑๕.๘๒

  ๓๘.๗๕

  ๕.๔๕

  ๔๐.๐๐

  ๖.๘๑

  ๔๕.๐๐

  ๑๑.๑๘

  ๔๖.๘๗

  จังหวัด

  ๕๔.๔๙

  ๑๔.๒๗

  ๓๕.๒๒

  ๑๗.๕๖

  ๓๘.๔๔

  ๑๑.๑๙

  ๓๕.๖๖

  ๑๔.๖๒

  ๔๐.๙๕

  สพฐ.

  ๕๔.๖๑

  ๑๕.๒๐

  ๓๕.๖๕

  ๑๘.๙๘

  ๓๘.๘๓

  ๑๑.๙๑

  ๓๕.๔๗

  ๑๕.๐๕

  ๔๑.๑๔

  ประเทศ

  ๕๕.๙๐

  ๑๕.๖๕

  ๓๗.๕๐

  ๒๐.๔๑

  ๓๙.๙๓

  ๑๒.๖๓

  ๓๙.๒๔

  ๑๘.๓๘

  ๔๓.๑๔

              ๔.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

   

   

  หน่วยงาน

  คะแนนเฉลี่ย

  คะแนนเฉลี่ยรวม

  ภาษาไทย

  คณิตศาสตร์

  วิทยาศาสตร์

  ภาษาอังกฤษ

  X

  SD.

  X

  SD.

  X

  SD.

  X

  SD..

  โรงเรียน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จังหวัด

   

   

   

   

   

   

   

   

  -

  สพฐ.

   

   

   

   

   

   

   

   

  -

  ประเทศ

   

   

   

   

   

   

   

   

  -

              ๔.๔. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading Test : RT)

  ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

   

  สมรรถนะ

   

  โรงเรียน

  คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับหน่วยงาน

  เขตพื้นที่

  จังหวด

  ศึกษาธิการภาค

  สังกัด

  ประเทศ

  อ่าน

  ออกเสียง

  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

  ๕๗.๕๕

  ๖๖.๖๐

  ๖๘.๗๗

  ๖๗.๕๒

  ๖๕.๗๐

  ๖๖.๑๓

  S.D.

  ๑๓.๓๒

  ๑๔.๑๗

  ๑๓.๖๔

  ๑๔.๒๓

  ๑๔.๐๓

  ๑๔.๔๒

  อ่านรู้เรื่อง

  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

  ๗๘.๒๒

  ๖๙.๑๔

  ๗๑.๖๑

  ๗๑.๔๘

  ๗๑.๑๗

  ๗๑.๒๔

  S.D.

  ๗.๖๙

  ๙.๕๑

  ๙.๒๗

  ๙.๗๔

  ๙.๖๓

  ๙.๙๑

  รวม ๒ สมรรถนะ

  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

  ๖๗.๘๘

  ๖๗.๘๗

  ๗๐.๑๙

  ๖๙.๕๐

  ๖๘.๔๔

  ๖๘.๖๙

  S.D.

  ๑๒.๐๔

  ๑๒.๐๘

  ๑๑.๖๘

  ๑๒.๒๓

  ๑๒.๑๑

  ๑๒.๔๓

   

  . ข้อมูลสรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก(สมศ.)

   

  รอบที่/ปีที่ประเมิน

  ระดับคุณภาพ

  ผลการรับรอง

  ดีมาก

  ดี

  พอใช้

  รับรอง

  ไม่รับรอง

  รอบที่ ๓/

   

  /

   

  /

   

  รอบที่ ๒/

   

   

   

   

   

  รอบที่ ๑/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ส่วนที่ ๒ 

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

   

  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก

  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

  1. กระบวนการพัฒนา

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองหอย ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน  มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

  1. จุดเด่น

  เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามวุฒิภาวะ ทำกิจกรรมประจำวันเป็นอย่างดี

  1. จุดที่ควรพัฒนา
  • ความสามารถในการพูดและการสื่อสารเรื่องราว(ในปีการศึกษา 2562 มีการการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านการพูด เช่น การเล่าเรื่องราวของตนเองหน้าชั้นเรียน การพูดแสดงความคิดเห็น การเล่าเรื่องจากภาพ เป็นต้น)
  • การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย
  • การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ
  • การใช้คำพูดขอบคุณและ ขอโทษ
  • การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย
  •     การส่งเสริมให้มีส่วนร่วม จิตอาสาต่อสาธารณะ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

  1. กระบวนการพัฒนา (แนวทางดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/งานที่สถานศึกษาดำเนินการ

  ที่สะท้อนความสำเร็จ)

        การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้   เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ำ    ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื้นที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุค
  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-02 11:27:28 น.


โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0650958894 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร พรหมชาติ โทรศัพท์: 0861403787 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]