โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น   4   ด้าน  ได้แก่   งานบริหารงบประมาณ     งานบริหารบุคคล      งานบริหารวิชาการ   และงานบริหารทั่วไป     ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ   PDCA

  งานบริหารงบประมาณ   นางบงกช  วิไลศรีอัมพร

   งานบริหารบุคคล  นางธิชาพรรษณ์  พวงศรี      งานบริหารวิชาการ   นางเอมอร  พรหมชาติ  และงานบริหารทั่วไป    นางเอมอร  พรหมชาติ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-02 11:27:28 น.

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0650958894 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร พรหมชาติ โทรศัพท์: 0861403787 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]